Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. : Definities
+ Paragraaf 2. : Verstrekking van gegevens door producent en koper
+ Paragraaf 3. : Vaststelling van de gebruikte melk bij rechtstreekse verkoop
+ Paragraaf 4. : Vaststelling van hoeveelheden melk en vet en van superheffing bij leveringen
+ Paragraaf 5. : Indiening van aanvragen en termijnen
+ Paragraaf 6. : Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening uitvoering Regeling superheffing 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 7 februari 2014.
Verordening van het Productschap Zuivel van 29 oktober 20008, houdende uitvoeringsbepalingen ten behoeve van de Regeling superheffing 2008 (Zuivelverordening uitvoering Regeling superheffing 2008)
Gelet op:
de artikelen 65 tot en met 84 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (PbEU, L299);
Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling een heffing in de sector melk en zuivelproducten (PbEU L94);
de artikelen 6, 8, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 25 en 26 van de Regeling superheffing 2008; en de artikelen 95 en 96 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening worden de definities gehanteerd van artikel 1 van de Regeling superheffing 2008. In aanvulling daarop wordt verstaan onder:
voorzitter: de voorzitter van het productschap;
registratienummer: het door het productschap gehanteerde registratienummer van de producent;
regeling: de Regeling superheffing 2008 ;
superheffing: de in paragraaf 2 van de regeling bedoelde heffing;
Artikel 2
De in de artikelen 3, 4 en 5 van deze verordening bedoelde opgaven worden volledig, naar waarheid en met inachtneming van de voorgeschreven onderscheidingen en aanwijzingen gedaan en worden gedateerd en ondertekend bij het productschap ingediend binnen de gestelde termijnen en met de voorgeschreven periodiciteit.
Artikel 3
De koper doet vóór 15 mei in de volgende heffingsperiode aan het productschap opgave van de bij hem geregistreerde natuurlijke of rechtspersonen met een quotum die in de heffingsperiode geen melk hebben geleverd, onder vermelding van naam, adres en registratienummer.
1.
De koper doet ten aanzien van in de heffingsperiode van producenten ontvangen melk vóór 15 mei in de volgende heffingsperiode aan het productschap opgave, op de door het productschap voorgeschreven wijze, van:
het totaal van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk;
het gemiddelde vetgehalte van het totaal van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk;
het totaal van de toegedeelde kilogrammen melk en vet waarover de producenten beschikken;
het totaal van de hoeveelheden melk, na correctie per producent, van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk op grond van de vergelijking van het geconstateerde gemiddelde vetgehalte met het voor de producent geldende representatieve vetgehalte;
en van de per producent geleverde hoeveelheden melk, onderscheiden naar:
de feitelijk geleverde hoeveelheden melk, in totaal en per maand;
de hoeveelheid vet van die melk, in totaal en per maand;
de hoeveelheden melk, na correctie van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk op grond van de vergelijking van het geconstateerde gemiddelde vetgehalte met het voor de producent geldende representatieve vetgehalte;
onder vermelding van naam, adres, registratienummer van de producent.
2.
De koper doet ten aanzien van in de heffingsperiode van anderen dan producenten ontvangen melk desgevraagd opgave aan het productschap van:
de, per leverancier, aan de koper geleverde hoeveelheden melk, alsmede de hoeveelheid vet van die melk onder vermelding van naam en adres van de leverancier, en/of
het totaal van de door anderen dan de producenten aan de koper geleverde hoeveelheden melk en de totale hoeveelheid vet van die melk.
Artikel 5
De producent die in een heffingsperiode hoeveelheden melk en/of andere zuivelproducten rechtstreeks verkoopt of overdraagt doet vóór 15 mei in de volgende heffingsperiode daarvan opgave aan het productschap, op een door het productschap voorgeschreven formulier.
1.
Het melkequivalent van room en boter wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 12, eerste lid, onderdeel a en b, van de commissieverordening.
2.
Voor de vaststelling van het melkequivalent van kaas wordt 1 kg kaas gelijkgesteld met 9,5 kg melk. Rekening houdend met het drogestofgehalte en het vetgehalte van de betrokken kaassoort kan een lagere factor dan 9,5 worden gehanteerd, indien de producent ten genoegen van het productschap aantoont dat voor de bereiding van die kaassoort een lagere hoeveelheid melk wordt gebruikt. Dit geldt niet, indien de kaas is bereid uit melk waaraan vet is onttrokken en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de eventuele heffing niet is meegeteld.
3.
Voor de vaststelling van het melkequivalent van andere zuivelproducten dan bedoeld in het eerste en tweede lid wordt:
indien het yoghurt, pap, vla en andere vloeibare zuivelproducten betreft, de factor 1 gehanteerd;
indien het kwark betreft, de factor 3 gehanteerd.
4.
Indien de in het derde lid bedoelde producten zijn bereid uit melk waaraan melkvet is onttrokken en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de eventuele heffing is meegeteld, wordt met inachtneming hiervan een lagere hoeveelheid vastgesteld.
5.
Indien de in het derde lid bedoelde producten zijn bereid uit melk waaraan melkvet is toegevoegd, en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de eventuele heffing niet is meegeteld, wordt met inachtneming hiervan een hogere hoeveelheid vastgesteld.
Artikel 7
De koper stelt de in artikel 4 bedoelde hoeveelheden melk en vet vast overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, 25 november 2005, nr. 67), dan wel op grond van een andere methodiek welke naar het oordeel van de voorzitter voldoende waarborgen biedt voor een nauwkeurige vaststelling.
Artikel 8
De koper zendt aan de producent die superheffing is verschuldigd, een nota waarop het bedrag is vermeld dat wordt ingehouden ingevolge artikel 18 van de regeling. Op de nota warden tevens de gegevens vermeld op basis waarvan het te innen bedrag is berekend.
Artikel 9
De in artikel 6, derde lid, van de regeling bedoelde melding wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 6, derde lid, van de regeling bedoelde datum is 16 februari in de betrokken heffingsperiode.
Artikel 10
De in artikel 8, vijfde lid, van de regeling bedoelde datum is 1 december in de betrokken heffingsperiode.
1.
De in artikel 11, eerste lid, van de regeling bedoelde kennisgeving wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 11, derde lid, van de regeling bedoelde datum is 15 januari in de betrokken heffingsperiode voor overdrachten op basis van artikel 7 of 8 van de regeling en 31 maart in de betrokken heffingsperiode voor overdrachten op basis van artikel 9 van de regeling.
2.
Bij het in het eerste lid bedoelde formulier worden documenten gevoegd ten bewijze van de overdracht alsmede de overeenkomst met betrekking tot de overgang van het quotum.
Artikel 12
De in artikel 14, derde lid juncto artikel 11, eerste lid, van de regeling bedoelde kennisgeving wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier.
Artikel 13
De in artikel 18, derde lid, van de regeling bedoelde opgave wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 18, derde lid, van de regeling bedoelde datum is 16 februari in de betrokken heffingsperiode.
Artikel 14
Het in artikel 21, eerste lid, van de regeling bedoelde verzoek wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 21, tweede lid, van de regeling bedoelde datum is 31 augustus in de betrokken heffingsperiode.
1.
De in artikel 25, derde lid, van de regeling bedoelde verzoeken worden gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier.
2.
De in artikel 25, derde lid, van de regeling bedoelde datum is:
voor permanente omzetting 1 januari in de betrokken heffingsperiode;
voor tijdelijke omzetting 16 februari in de betrokken heffingsperiode.
3.
De producent kan in de heffingsperiode maximaal 30.000 kg quotum tijdelijk omzetten.
Artikel 16
De Zuivelverordening uitvoering regeling superheffing 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 17
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2008.
Artikel 18
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening uitvoering Regeling superheffing 2008.
Zoetermeer, 29 oktober 2008
voorzitter
secretaris