Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Erkenning producentenorganisaties
+ § 3. Contractuele onderhandelingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening 2012, Erkenning producentenorganisaties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 7 februari 2014.
Verordening van het Productschap Zuivel van 27 juni 2012, houdende bepalingen ter uitvoering van de communautaire regeling betreffende erkenning van producentenorganisaties en contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten (Zuivelverordening 2012, Erkenning producentenorganisaties)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op;
de artikelen 126 bis en 126 quater van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (PbEU L 299);
artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 511/2012 van de Commissie van 15 juni 2012 inzake kennisgevingen met betrekking tot producenten- en brancheorganisaties en contractuele onderhandelingen en betrekkingen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad in de sector melk en zuivelproducten (PbEU L156);
de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
de artikelen 96, 98 en 100 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
Verordening (EG) nr. 1234/2007 : Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (PbEU L 299).
Artikel 2
Het productschap erkent als producentenorganisatie in de sector melk en zuivelproducten rechtspersonen of duidelijk omschreven onderdelen daarvan die:
a. voldoen aan het bepaalde in artikel 122, eerste alinea, onderdelen b) en c) van Verordening (EG) nr. 1234/2007;
b. beschikken over ten minste 150 leden die niet tevens lid zijn van een andere producentenorganisatie en die op hun bedrijf melk produceren met een minimum hoeveelheid afzetbare rauwe melk van 90.000 ton per kalenderjaar als het producenten van koemelk betreft, of beschikken over ten minste 20 leden die niet tevens lid zijn van een andere producentenorganisatie en die op hun bedrijf melk produceren met een minimum hoeveelheid afzetbare rauwe melk van 9.000 ton als het de producenten van geitenmelk of biologische koemelk betreft;
c. ten genoegen van het productschap aantonen dat zij in staat zijn hun werk naar behoren te verrichten vanuit het oogpunt van duur, efficiëntie en concentratie van aanbod.
1.
Een verzoek om erkenning als bedoeld in artikel 2 wordt bij het productschap aangevraagd op een formulier waarvan het model door de voorzitter wordt vastgesteld. Bij de aanvraag worden de navolgende documenten overgelegd:
a. een bewijs van inschrijving in het Handelsregister als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 ;
b. de statuten waarmee de rechtspersoon is opgericht met vermelding van de specifieke doelen van de rechtspersoon als bedoeld in artikel 122, eerste alinea, onderdeel c) van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 122, eerste alinea, onderdeel b) van voornoemde verordening;
c. gegevens waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2, onder b. en c.
2.
Wijzigingen betreffende de gegevens als bedoeld in het eerste lid worden onverwijld schriftelijk aan het productschap gemeld.
Artikel 4
Door het productschap erkende producentenorganisaties als bedoeld in artikel 2, dienen uiterlijk 15 februari bij het productschap een aangifte in, waarin de hoeveelheid rauwe melk die in het voorafgaande kalenderjaar door hun individuele leden is afgezet, is verantwoord. Bij de aangifte wordt een verklaring gevoegd omtrent de juistheid van de in de aangifte vermelde gegevens van een registeraccountant, ingeschreven in het register genoemd in artikel 55 van de Wet op de Registeraccountants, hetzij van een accountant-administratieconsulent, ingeschreven in het register genoemd in artikel 36 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.
Artikel 5
De erkenning als bedoeld in artikel 2 wordt geschorst of ingetrokken indien niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in deze verordening of bij niet-naleving van of onregelmatigheden betreffende de bepalingen in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 1234/2007.
Artikel 6
Door het productschap erkende producentenorganisaties als bedoeld in artikel 2, melden het productschap de aan een verwerker van rauwe melk, of aan een inzamelaar in de zin van 185 septies, eerste lid, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1234/2007 te leveren hoeveelheden rauwe melk, waarover door hen namens de aangesloten producenten wordt onderhandeld als bedoeld in artikel 126 quater van Verordening (EG) nr. 1234/2007. Vorenbedoelde melding wordt gedaan voor aanvang van de onderhandelingen en bevat een schatting van de hoeveelheden te produceren rauwe melk waarover wordt onderhandeld en de te verwachten duur van de levering van de betrokken hoeveelheden rauwe melk.
Artikel 7
Door het productschap erkende producentenorganisaties als bedoeld in artikel 2, dienen uiterlijk 31 januari bij het productschap een aangifte in, waarin de hoeveelheden rauwe melk die in het voorafgaande kalenderjaar daadwerkelijk zijn geleverd in het kader van contracten als bedoeld in artikel 6, worden verantwoord. Bij de aangifte wordt een verklaring gevoegd omtrent de juistheid van de in de aangifte vermelde gegevens van een registeraccountant, ingeschreven in het register genoemd in artikel 55 van de Wet op de Registeraccountants, hetzij van een accountant-administratieconsulent, ingeschreven in het register genoemd in artikel 36 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Zuivelverordening 2012, Erkenning producentenorganisaties. Deze verordening zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
Zoetermeer, 27 juni 2012
plv. voorzitter
secretaris