Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen en verbodsbepalingen
+ § 3. Toezicht & handhaving
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening 2011, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Zuivel van 3 januari 2012, houdende regels ter zake van de reiniging van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (Zuivelverordening 2011, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 13, eerste lid van de Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden, artikel 80a, tweede en derde lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 32a van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de artikelen 96, 98, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
a. productschap : Productschap Zuivel;
b. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
c. gewasbeschermingsmiddel : gewasbeschermingsmiddel, als bedoeld in ;
d. reinigingsapparatuur : apparatuur die voldoet aan de normen van NEN-ISO 21278.
1.
De ondernemer die gewasbeschermingsmiddelen toepast, dient te beschikken over reinigingsapparatuur.
2.
De ondernemer die gewasbeschermingsmiddelen toepast, is verplicht de verpakking daarvan onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan te reinigen met de reinigingsapparatuur.
3.
Van de verplichtingen, genoemd in het eerste en tweede lid, kan worden afgeweken ingeval gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast door middel van spuitapparatuur en de ondernemer niet over reinigingsapparatuur kan beschikken, mits de verpakking onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan enkele malen wordt omgespoeld met schoon leidingwater, waarna het spoelwater in de vloeistoftank van de spuitapparatuur wordt gedeponeerd.
4.
gewasbeschermingsmiddelen aanwezig te hebben, welke meer dan 0,01% van het gewicht van het middel, oorspronkelijk aanwezig in de verpakking, bevat.
1.
Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor bij besluit zijn aangewezen.
2.
De ondernemer is verplicht:
a. de toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;
b. overigens alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.
3.
De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn bevoegd om berechtingrapporten op te maken ten behoeve van bestuurlijke en tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
Voor deze verordening is het bevoegde tuchtgerecht het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.
Artikel 5
De Zuivelverordening 2003, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen wordt ingetrokken.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 16 november 2011.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2011, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen.
‘s-Gravenhage, 3 januari 2012
plv. voorzitter
secretaris