Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Terminoloqie
+ § 2. Etikettering
+ § 3. Inhoudsmaten
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening 2003, Melk en melk- en zuivelproducten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 augustus 2011. U leest nu de tekst die gold op 19 augustus 2011.
Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende voorschriften inzake etikettering en inhoudsmaten van melk en melk- en zuivelproducten (Zuivelverordening 2003, Melk en melk- en zuivelproducten)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op de artikelen 93, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, lid 1, onder d, en 7 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 13 van het Warenwetbesluit Zuivel
consumptiemelk : melk en karnemelk, bestemd voor menselijke consumptie of voor verwerking in restaurants, bakkerijen, consumptie-ijsfabrieken en soortgelijke bedrijven;
consumptiemelkproducten : alle uit melk of karnemelk, al dan niet onder toevoeging van andere stoffen bereide vloeibare producten, met uitzondering van gecondenseerde melk, doch met inbegrip van room en Bulgaarse yoghurt, voorzover deze producten bestemd zijn voor menselijke consumptie of voor verwerking in restaurants, bakkerijen, consumptie-ijsfabrieken en soortgelijke bedrijven;
kwark : kwark als bedoeld in (Stb. 1994, 813);
melk : melk van runderen.
1.
Voor consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kwark, bestemd om aan consumenten te worden geleverd, dient als vermelding in de zin van artikel 5, lid 1, onder d. van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen de in artikel 16 van laatstgenoemd besluit bedoelde datum van minimale houdbaarheid ("ten minste houdbaar tot") te worden gebezigd.
2.
Voor consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kwark, bestemd om aan consumenten te worden geleverd en welke een warmtebehandeling hebben ondergaan die niet intensiever is dan pasteurisatie, dient de in artikel 5, lid 1, onder e van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen bedoelde vermelding van een aanwijzing omtrent de bewaring en het gebruik te bestaan uit de woorden "gekoeld bewaren (max. 7°C)".
3.
Het is verboden de in lid 2 omschreven consumptiemelk, consumptiemelkproducten of kwark voorhanden of in voorraad te hebben of af te leveren indien:
a. de in de leden 1 en 2 bedoelde vermeldingen niet zijn aangebracht op de in die leden voorgeschreven wijze;
b. de datum van minimale houdbaarheid ligt voor die waarop de waar aan de verbruiker wordt afgeleverd of ten verkoop voorradig is.
Artikel 4
Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing op de in genoemd artikel bedoelde waren die afkomstig zijn uit een andere lidstaat van de Europese Unie en aldaar rechtmatig in de handel zijn gebracht.
Artikel 5
De bij deze verordening gestelde regels zijn bindend zowel voor de in artikel 102, lid 1, van de wet, bedoelde natuurlijke en rechtspersonen als voor de in artikel 102, lid 2, van de wet, bedoelde natuurlijke en rechtspersonen, voor deze laatsten voor zover zij handelingen verrichten die bedrijfsmatig plegen te worden verricht in de ondernemingen, bedoeld in artikel 102, lid 1, van de wet.
Artikel 6
Overtredingen van het bepaalde bij deze verordening zijn strafbare feiten.
Artikel 7
De Zuivelverordening 1997, Melk en melk- zuivelproducten wordt ingetrokken.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2003, Melk en melk- en zuivelproducten.
Amersfoort, 13 november 2002
voorzitter
secretaris