Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Gewichtsbepaling
+ § 3. RMO's
+ § 4. Keuringen
+ § 5. Kwaliteitssysteem
+ § 6. Erkenning keuringsinstelling
+ § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening 2001, Gewichtsbepaling boerderijmelk bij gebruik rijdende melkontvangsten met mobiel weegsysteem

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op 16 januari 2009.
Verordening van het Productschap Zuivel van 19 september 2001, houdende regels ter zake van de gewichtsbepaling van boerderijmelk bij gebruik van melkontvangsten met mobiel weegsysteem (Zuivelverordening 2001, Gewichtsbepaling boerderijmelk bij gebruik rijdende melkontvangsten met mobiel weegsysteem)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 5, eerste lid, van de Instellingsverordening Productschap Zuivel, alsmede op artikel 14, eerste lid, van de Zuivelverordening 2000, Uitbetaling boerderijmelk naar kwaliteit, samenstelling en gewicht;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk en voorts verstaan onder:
typegoedkeuring : keuring van het type weegsysteem overeenkomstig de IJkwet (Stb. 1997, 693);
RMO : rijdende melkontvangst;
mobiel weegsysteem : een RMO uitgerust met een weegsysteem waarmee het mogelijk is om direct de ingenomen kilogrammen melk te bepalen;
voorinregeling : het inregelen van een RMO voorzien van een type goedgekeurd mobiel weegsysteem voorafgaand aan de periode van setting;
setting : de periode waarin het mobiel weegsysteem wordt gebruikt voor het innemen van boerderijmelk voorafgaand aan de eerste keuring;
fijninregeling : het inregelen van een RMO voorzien van een mobiel weegsysteem;
eerste keuring : eerste individuele keuring overeenkomstig de IJkwet ;
reguliere keuring : periodieke keuring in het kader van de uitvoering van het toezicht op de naleving van de IJkwet ;
herkeuring : herkeuring van een gewijzigde RMO overeenkomstig de IJkwet ;
zuivelkeuring : keuring van een mobiel weegsysteem zoals vastgelegd in deze verordening;
nieuwnorm : de bandbreedte van de weegcurve vereist bij nieuwe RMO's die wordt toegepast bij de eerste keuring;
gebruiksnorm : de bandbreedte van de weegcurve bij in gebruik zijnde RMO's en die wordt toegepast bij de reguliere keuring en de herkeuring;
gewijzigde RMO : een in gebruik zijnde RMO waaraan wijzigingen hebben plaatsgevonden, die het weegresultaat kunnen beïnvloeden, of een RMO waarbij schending van ijkmerken heeft plaatsgevonden;
in gebruik zijnde RMO : een RMO die, met goed resultaat, een eerste keuring heeft ondergaan;
maximale belasting : maximale belasting van het weegsysteem, zoals aangegeven op de opschriftenplaat;
opbouwvoorschriften : eisen die worden gesteld aan de opbouw van een mobiel weegsysteem;
e : de ijkeenheid zoals is vermeld op de opschriftenplaat van het mobiele weegsysteem;
keuringsinstelling : een door het bestuur erkende instelling voor de keuring van mobiele weegsystemen;
zuivelgekeurde weegbrug : een weegbrug die is voorzien van de wettelijk vereiste ijkmerken en voldoet aan de nauwkeurigheidseisen voor de ingebruikname van nieuwe weegwerktuigen, zoals neergelegd in de IJkwet ;
tanksnelweger : weegtank met een afleeseenheid groter dan of gelijk aan 10 kg die is voorzien van de wettelijk vereiste ijkmerken en die voldoet aan de nauwkeurigheidseisen voor de ingebruikname van nieuwe weegwerktuigen, zoals neergelegd in de IJkwet of een weegtank met een afleeseenheid kleiner dan 10 kg die is voorzien van wettelijk vereiste ijkmerken en die voldoet aan de nauwkeurigheidseisen voor de keuring van reeds in gebruik zijnde weegwerktuigen, zoals is neergelegd in de IJkwet ;
opweging : weging met toenemende belasting;
neerweging : weging met afnemende belasting.
Artikel 2
Met de in deze verordening bedoelde RMO's met mobiel weegsysteem worden gelijkgesteld RMO's met mobiel weegsysteem, die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Ruimte, en die aan ten minste gelijkwaardige technische eisen voldoen.
1.
Indien voor de bepaling van het gewicht van de geleverde hoeveelheid boerderijmelk, als bedoeld in artikel 7 van de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk, gebruik wordt gemaakt van mobiele weegsystemen, wordt het bepaalde in deze verordening in acht genomen.
2
Artikel 3
De ontvanger van boerderijmelk maakt gebruik van RMO's voorzien van een mobiel weegsysteem dat voldoet aan de hiernavolgende eisen.
Artikel 4
De RMO’s zijn :
a) voorzien van een mobiel weegsysteem dat voldoet aan de in artikel 5 genoemde eisen;
b) voorzien van een doelmatige ruimte, waarin de monsters diepgekoelde boerderijmelk kunnen worden gekoeld en bewaard op een temperatuur van tenminste 0,0° C en ten hoogste 4,0° C;
c) op een duidelijk zichtbare plaats voorzien van een verzegelbare opschriftenplaat, waarop de merktekens en de vereiste aanvullende gegevens als bedoeld in bijlage IV, punt 1 van de Richtlijn 90/384/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake niet-automatische weegwerktuigen (PbEG L 189).
1.
De RMO is voorzien van een mobiel weegsysteem overeenkomstig de door de leverancier van het weegsysteem omgestelde voorschriften. Deze voorschriften moeten doelmatig zijn in relatie tot het realiseren van de wegingen en moeten voldoen aan de eisen bij of krachtens deze verordening.
2.
Voorts worden de navolgende eisen in acht genomen :
a) de RMO moet zijn geconstrueerd overeenkomstig de door de leverancier van het weegsysteem opgestelde voorschriften;
b) onderdeel van deze voorschriften is een checklist, waarin de eisen zijn vastgelegd die bij ingebruikname van een nieuw weegsysteem door de ontvanger van boerderijmelk moeten worden getoetst. De checklist bevat minimaal de kritische punten en eisen die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van het weegsysteem;
c) de ontvanger van boerderijmelk is in het bezit van een door de bouwer en de leverancier van het weegsysteem ondertekende verklaring dat het weegsysteem door hen is geïnspecteerd en aan de opbouwvoorschriften voldoet;
d) bij onderhoud of reparatie aan de RMO is door middel van een door de ontvanger van boerderijmelk vastgestelde procedure duidelijk aantoonbaar dat de onder a. vermelde voorschriften in acht worden genomen;
e) wanneer de maximale belasting wordt overschreden vindt een signalering en registratie hiervan plaats; wanneer de overschrijding van de maximale belasting meer dan 9e bedraagt wordt de inname geblokkeerd.
Artikel 6
Het mobiel weegsysteem is voorzien van een typegoedkeuring.
1.
Voordat een nieuwe RMO in gebruik wordt genomen wordt een voorinregeling van het weegsysteem door de ontvanger van boerderijmelk uitgevoerd. Hierbij wordt de instructie van de leverancier van het weegsysteem gevolgd.
2.
De ontvanger van boerderijmelk controleert voorafgaand aan de voor inregeling of is voldaan aan het bepaalde in artikel 5.
3.
Voor de uitvoering van de voor inregeling maakt de ontvanger van boerderijmelk gebruik van een keuringsinstelling.
4.
Voorafgaand aan de uitvoering van de eerste keuring ondergaat de RMO een setting. De setting duurt minimaal twee weken en maximaal zes weken. In deze periode legt de RMO onder praktijkomstandigheden minimaal 2000 km af. Bij aanvang van de setting moet de eerste keuring bij de keuringsinstelling zijn aangevraagd.
1.
Na de in artikel 7, vierde lid, genoemde periode van setting wordt door de ontvanger van boerderijmelk voorafgaand aan de eerste keuring een fijninregeling uitgevoerd. Hierbij worden de instructies van de leverancier van het weegsysteem gevolgd.
2.
Voor de fijninregeling maakt de ontvanger van boerderijmelk gebruik van de diensten van een keuringsinstelling.
3.
Voor de eerste keuring maakt de ontvanger van boerderijmelk eveneens gebruik van de diensten van een keuringsinstelling. De eerste keuring wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de IJkwet . Bij de eerste keuring voldoet de RMO voorzien van een mobiel weegsysteem aan de nieuwnorm. De hierbij te hanteren maximale fouten zijn vastgelegd in EG-IJkbesluit niet automatische weegwerktuigen bijlage 1, tabel 3, en de keuring wordt uitgevoerd conform EN 45501 1992; punt 8.2.
1.
Na de eerste keuring of na een herkeuring wordt door de ontvanger van boerderijmelk elk half jaar een zuivelkeuring overeenkomstig het bepaalde in dit artikel uitgevoerd. Wanneer na twee opeenvolgende halfjaarlijkse zuivelkeuringen aan de normen wordt voldaan, kan de frequentie van de zuivelkeuring worden verminderd tot eenmaal per jaar. Voor de zuivelkeuring maakt de ontvanger van boerderijmelk gebruik van de diensten van een keuringsinstelling.
2.
Bij de zuivelkeuring wordt, voor de beoordeling van de weegnauwkeurigheid van het weegsysteem, de gebruiksnorm gehanteerd, bovendien moet de afwijking per 2000 kg inname gelijk aan of minder zijn dan 6 kg;
3.
Wanneer de weegresultaten van het weegsysteem tijdens de zuivelkeuring niet voldoen aan het bepaalde in het tweede lid, dient de afwijking te worden opgespoord en worden verholpen. Zodra de verzegeling is verbroken moet een reguliere keuring worden uitgevoerd.
4.
Voorafgaand aan de zuivelkeuring wordt onderzocht of de checklist, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, bij de opbouw, wijziging of onderhoud van de RMO is ingevuld en is ondertekend door de leverancier van het weegsysteem en de bouwer van de RMO.
5.
Voorafgaand aan de zuivelkeuring wordt aan de hand van de checklist, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderzocht in hoeverre de RMO nog steeds aan de opbouwvoorschriften voldoet.
1.
Wanneer een reguliere keuring wordt uitgevoerd kan dit in de plaats worden gesteld van een zuivelkeuring als bedoeld in artikel 9.
2.
Indien een reguliere keuring wordt uitgevoerd, worden ook die onderdelen van de zuivelkeuring uitgevoerd, als bedoeld in artikel 9, vierde en vijfde lid, die geen onderdeel uitmaken van de reguliere keuring.
3.
Bij de reguliere keuring voldoet het weegsysteem aan de gebruiksnorm.
1.
Een gewijzigde RMO wordt door de ontvanger van boerderijmelk binnen een periode van veertien dagen aan een herkeuring onderworpen. Voorafgaand aan de uitvoering van een herkeuring kan het noodzakelijk zijn dat de in de artikelen 7 en 8 beschreven procedure van voor inregeling, setting en fijninregeling moet worden doorlopen.
2.
De herkeuring wordt uitgevoerd door de keuringsinstelling. De RMO wordt bij de herkeuring getoetst aan de gebruiksnorm.
3.
Een herkeuring is in ieder geval aan de orde:
a) indien een weegcel is vervangen;
b) bij schade aan het chassis, waardoor de weegframes een andere stand hebben aangenomen. In dergelijke gevallen zal het chassis uitgelijnd moeten worden;
c) bij schade aan de tank tussen de weegcellen, waardoor de ruimte tussen de weegcellen is gewijzigd;
d) indien er zegelverbreking heeft plaatsgevonden, tenzij onder toezicht van de ijkbevoegde;
e) na een reparatie die van invloed is op het weegresultaat.
1.
Minimaal één keer per maand wordt van elke in gebruik zijnde RMO die is voorzien van een mobiel weegsysteem, een tussentijdse meting uitgevoerd. De tussentijdse meting wordt uitgevoerd door de ontvanger van boerderijmelk.
2.
Voor de uitvoering van de tussentijdse meting kan gebruik worden gemaakt van een zuivelgekeurde weegbrug dan wel tanksnelweger.
3.
Voor de uitvoering van een tussentijdse meting moet de volgende werkwijze worden gevolgd:
a) na beëindiging van een melkrit wordt eerst het gewicht van een geladen RMO vastgesteld, alvorens het gewicht van de lege RMO (tarragewicht) te bepalen, of
b) voor de aanvang van een melkrit wordt het gewicht van de lege RMO (tarragewicht) vastgesteld en na beëindiging van de melkrit het gewicht van de geladen RMO bepaald;
c) bij de vaststelling van de afwijking wordt rekening gehouden met het verbruik van dieselolie door de RMO; hierbij wordt uitgegaan van een verbruik van 1 kg op 3 kilometer.
4.
Het verschil tussen de gemeten hoeveelheid door de RMO en de gemeten hoeveelheid door middel van de weegbrug/tanksnelweger mag niet meer zijn dan 0,5 %.
5.
Als het verschil tussen de gemeten hoeveelheid door de RMO en de gemeten hoeveelheid door middel van de weegbrug/ tanksnelweger meer is dan 0,5 % vindt opnieuw een weging op een weegbrug dan wel tanksnelweger plaats.
6.
Wanneer wederom een verschil groter dan 0,5 % wordt gevonden, moet zo snel mogelijk een zuivelkeuring uitgevoerd worden.
7.
De gegevens van de tussentijdse metingen worden door de ontvanger van boerderijmelk bewaard en zijn ter inzage van het COKZ.
Artikel 13
De ontvanger van boerderijmelk beschikt over een kwaliteitssysteem waarmee hij aantoonbaar voldoet aan de bepalingen bij deze verordening. Dit kwaliteitssysteem is vastgelegd in een door de ontvanger van boerderijmelk opgesteld handboek.
Artikel 14
Aan de erkenning van de keuringsinstelling wordt de voorwaarde verbonden dat deze instelling de in de artikelen 15 tot en met 19 omschreven bepalingen in acht neemt.
Artikel 15
De keuringsinstelling toont ten genoegen van het bestuur, gehoord het COKZ, aan dat het beschikt over een terzake deskundige leiding, over een voor het te verrichten onderzoek voldoende outillage, alsmede over een gedocumenteerd en adequaat functionerend kwaliteitssysteem.
Artikel 16
De keuringsinstelling verricht de keuringen overeenkomstig het bepaalde in deze verordening.
Artikel 17
De resultaten van de keuringen worden vastgelegd op een voor het COKZ toegankelijke en overzichtelijke wijze. De resultaten worden gedurende ten minste vier jaar bewaard.
Artikel 18
De keuringsinstelling verleent aan het COKZ alle medewerking en verstrekt alle gegevens welke het voor een goede controle noodzakelijk acht.
Artikel 19
Voor het verzegelen of het aanbrengen van ijkmerken is de keuringsinstelling in het bezit van een door het NMI verleende ijkbevoegdheid; het door het NMI goed te keuren kwaliteitshandboek is hiervan een onderdeel.
Artikel 20
De erkenning van de keuringsinstelling kan worden ingetrokken, indien niet aan de in de artikelen 15 tot en met 19 gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 21
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 22
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2001, Gewichtsbepaling boerderijmelk bij gebruik rijdende melkontvangsten met mobiel weegsysteem.
Amersfoort, 19 september 2001
voorzitter
secretaris