Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingswet Warenwet, enz. ( opneming mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 2 oktober 2008 tot wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de volksgezondheid en de veiligheid en gezondheid bij de arbeid en ter uitvoering van Europeesrechtelijke besluiten in de Warenwet een voorziening op te nemen die het mogelijk maakt om bij ernstige schendingen van normen een last onder bestuursdwang op te leggen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Warenwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel III
Artikel 27, eerste lid, van de Warenwet, zoals dat luidde direct voorafgaande aan het tijdstip waarop artikel I, onderdeel C, in werking treedt, blijft van toepassing ten aanzien van technische voortbrengselen waar op dat tijdstip een merk van afkeuring op is aangebracht, tot het tijdstip waarop het merk wordt verwijderd, dan wel, indien dat merk van afkeuring onderwerp is van een juridische procedure, tot daarin onherroepelijk is beslist.
Artikel IV
[Wijzigt de Warenwet en de Aanpassingswet vierde tranche Awb (Kst. 31124).]
Artikel V
[Wijzigt de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Kst. 29702).]
Artikel VI
[Wijzigt deze wet.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Indien deze wet inwerking treedt op een tijdstip voordat artikel 11 van het voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (TK 2006–2007, 31 124, nr. 2) tot wet is verheven en in werking is getreden, treedt artikel I, onderdeel H, in afwijking van het eerste lid, in werking op het tijdstip dat dat artikel 11 in werking treedt.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 2 oktober 2008
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de elfde november 2008
De Minister van Justitie ,