Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. Wijziging en verlenging van de Crisis- en herstelwet
+ Hoofdstuk 2. Wijziging van diverse wetten
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingswet Crisis- en herstelwet, enz. (permanent maken van de Crisis- en herstelwet en verbeteringen op het terrein van omgevingsrecht)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet die wet voor onbepaalde tijd te verlengen alsmede die wet en diverse andere wetten te wijzigen met het oog op het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 2.1.1
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel 2.1.2
[Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]
Artikel 2.1.3
[Wijzigt de Ontgrondingenwet.]
Artikel 2.1.4
[Wijzigt de Spoedwet wegverbreding.]
Artikel 2.1.5
[Wijzigt de Tracéwet.]
Artikel 2.1.6
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel 2.1.7
[Wijzigt de Wet bodembescherming.]
Artikel 2.1.8
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel 2.1.9
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel 2.1.10
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel 2.1.11
[Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel 2.1.12
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens).]
Artikel 2.2.1
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel 2.2.2
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]
Artikel 2.2.3
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel 2.2.4
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel 2.2.5
[Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel 2.3.1
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel 2.3.2
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel 2.3.3
[Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel 2.3.4
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens).]
Artikel 2.4.1
[Wijzigt de Interimwet stad-en-milieubenadering.]
Artikel 2.4.2
[Wijzigt de Onteigeningswet.]
1.
Hoofdstuk 2, afdeling 1, zoals dat gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk I, onderdeel E, van deze wet, blijft van toepassing op de voorbereiding en vaststelling van een gebiedsontwikkelingsplan, indien het ontwerp van dat plan voor dat tijdstip ter inzage is gelegd.
2.
Een gebiedsontwikkelingsplan als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk I, onderdeel E, van deze wet, wordt nadat het onherroepelijk is vastgesteld, in samenhang met het bestemmingsplan waarvan het deel uitmaakt, gelijkgesteld met een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet, zoals dit komt te luiden, nadat hoofdstuk I, onderdeel E, van deze wet in werking is getreden.
3.
Op aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.2.1, onderdelen F en J, van deze wet zijn ingediend en waarop op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is beslist, blijft het recht zoals dat voor dat tijdstip gold van toepassing.
Artikel 3.2
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel 3.3
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 3.4
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 28 maart 2013
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de vierentwintigste april 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,