Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 juli 2003, nr. MJZ 2003071607, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de artikelen 5.1, 5.3, 8.2, tweede lid, 8.42, tweede lid, en 8.44 van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 3 november 2003, nr. W08.03.0324/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 januari 2004, nr. MJZ2004002938, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Vuurwerkbesluit.]
Artikel II
[Wijzigt het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit tankstations milieubeheer.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer.]
1.
Op verzoek van degene die een inrichting drijft waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit en ter voldoening aan de op dat moment in het Vuurwerkbesluit gestelde regels:
a. door het bevoegd gezag het voornemen bekend is gemaakt tot intrekking van een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk, of
b. schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt tussen het bevoegd gezag en degene die de inrichting drijft tot beëindiging van de activiteiten van de inrichting,
blijven artikel 5.3.2, tweede tot en met vierde lid, en de voorschriften opgenomen in bijlagen 1 tot en met 3 zoals die gaan gelden ingevolge dit besluit, buiten toepassing tot uiterlijk 1 november 2004.
2.
Op verzoek van degene die een inrichting drijft waarvoor voor 1 maart 2002 een melding was gedaan krachtens het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer en waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit en met het oog op de op dat moment in het Vuurwerkbesluit gestelde regels schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt tussen het bevoegd gezag en degene die de inrichting drijft tot beëindiging van de activiteiten van de inrichting, blijven artikel 5.3.2, tweede tot en met vierde lid, en de voorschriften opgenomen in bijlagen 1 en 3 zoals die gaan gelden ingevolge dit besluit buiten toepassing tot uiterlijk 1 november 2004.
Artikel VIII
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 januari 2004
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de negenentwintigste januari 2004
De Minister van Justitie ,