{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (asbest)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 27 mei 1994, tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (asbest)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 16 juli 1993, nr. 93053607 WJA/W;
Gelet op de richtlijn nr. 83/477/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 september 1983 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk ( PbEG L 263), op artikel 9, eerste lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b , van de Mijnwet continentaal plat;
De Raad van State gehoord (advies van 29 december 1993, nr. W10.93.0463);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 19 mei 1994, nr. 94035439 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
De bestuurders van de betrokken mijnonderneming of in artikel 12, eerste lid, van het Mijnreglement 1964, onderscheidenlijk in artikel 11, eerste lid, van het Mijnreglement continentaal plat, bedoelde andere onderneming die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit arbeid doen verrichten, ten aanzien waarvan uit de beoordeling, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is gebleken dat deze arbeid wordt verricht onder de in artikel 12 van dat besluit bedoelde omstandigheden, moeten binnen zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen schriftelijk de in artikel 13, eerste lid, van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet bedoelde gegevens melden met inachtneming van het bepaalde in het derde lid van dat artikel.
2.
Personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds arbeid verrichten onder de omstandigheid, bedoeld in artikel 12 van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet, dienen binnen zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit voor de eerste maal in de gelegenheid te worden gesteld een medisch onderzoek als bedoeld in artikel 16 van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet te ondergaan.
3.
Gedurende zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit is artikel 4 c van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet niet van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in de artikelen 234 a , vierde lid, van het Mijnreglement 1964 en 152 a , vierde lid, van het Mijnreglement continentaal plat .
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met uitzondering van de artikelen I, onder A, en II, onder A, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 mei 1994
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de negende juni 1994
De Minister van Justitie,