{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Besluit vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 26 maart 1996 tot wijziging van het Besluit vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 (willekeurige afschrijving)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 augustus 1995, nr. 95052836 WJA/W;
Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Mijnwet continentaal plat ;
De Raad van State gehoord (advies van 13 september 1995, nr. W10.95.0457);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 20 maart 1996, nr. 95063508 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996.]
Artikel II [Vervalt per 01-01-2003]
Bij het krachtens artikel 13, eerste lid, van de Mijnwet continentaal plat verlenen van een winningsvergunning, ingeval de desbetreffende opsporingsvergunning is verleend voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, en bij het krachtens artikel 18, eerste lid, van de Mijnwet continentaal plat wijzigen van een op dat tijdstip geldende winningsvergunning wordt, onderscheidenlijk kan worden afgeweken van de artikelen 3.13, 5.1 en 5.2 van het Besluit vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 in die zin, dat het voorschrift dat aan de vergunning dient te worden verbonden of is verbonden ingevolge artikel 12, eerste lid, van artikel III van het besluit van 27 januari 1967 tot uitvoering van artikel 12 van de Mijnwet continentaal plat ten aanzien van opsporings- en winningsvergunningen voor of mede voor aardolie of aardgas ( Stb . 24), ingevolge artikel 12, eerste lid, van artikel III van het besluit van 6 februari 1976, houdende uitvoering van artikel 12 van de Mijnwet continentaal plat ten aanzien van opsporings- en winningsvergunningen voor of mede voor aardolie of aardgas ( Stb . 102) of ingevolge artikel 3.13, eerste lid, van het Besluit vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, in overeenstemming wordt gebracht met de tekst van de tweede volzin van het laatstgenoemde artikel na die inwerkingtreding.
Artikel III [Vervalt per 01-01-2003]
Bij het in artikel II bedoelde wijzigen van een winningsvergunning kan worden bepaald, dat de willekeurige afschrijving is toegestaan met ingang van 1 juli 1995.
Artikel IV [Vervalt per 01-01-2003]
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is voorgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat de inwerkingtreding van dit besluit bij wet wordt geregeld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 maart 1996
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven elfde april 1996
De Minister van Justitie,