{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte (bodemsanering, verkeerslawaai) en Besluit verschuldigde vergoeding huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.
Besluit van 2 september 1996 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (bodemsanering, verkeerslawaai) en het Besluit verschuldigde vergoeding huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 mei 1996, nr. MJZ96024878, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 10, vierde lid, 15, eerste, tweede en vierde lid, en 17, negende lid, van de Huurprijzenwet woonruimte en op artikel 3, vijfde lid, van de Wet op de huurcommissies;
De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1996, No. W08.96.0185);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 augustus 1996, nr. MJZ96048400, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit huurprijzen woonruimte.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Besluit verschuldigde vergoeding huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten. ]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdelen F, aanhef en onder 2, en G, aanhef en onder 2, werken terug tot en met 1 januari 1995, met dien verstande dat onderdeel 4 van bijlage IV van het Besluit huurprijzen woonruimte en onderdeel 5 van bijlage IV a van genoemd besluit, zoals deze laatstelijk luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing blijven in zaken waarin de huurcommissie een uitspraak heeft gedaan vóór laatstgenoemd tijdstip.
3.
In gevallen waarin:
a. sprake is van een zeer ernstige tekortkoming als bedoeld in bijlage IV, onderdeel 4, van het Besluit huurprijzen woonruimte , onderscheidenlijk bijlage IV a , onderdeel 5, van dat besluit, zoals die bijlagen laatstelijk golden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit;
b. de zeer ernstige tekortkoming, bedoeld onder a , vóór de inwerkingtreding van dit besluit heeft geleid tot verlaging van de huurprijs, tot het ongewijzigd blijven daarvan, dan wel tot zowel verlaging als het ongewijzigd blijven daarvan, en
c. de zeer ernstige tekortkoming, bedoeld onder a , niet tevens een zeer ernstige tekortkoming is als bedoeld in artikel I, onderdeel F, aanhef en onderdeel 2, of onderdeel G, aanhef en onderdeel 2,
geldt in aanvulling op de aanhef en de onderdelen 1 tot en met 3 van de laatste alinea van bijlage III van het Besluit huurprijzen woonruimte , zoals die komt te luiden bij de inwerkingtreding van dit besluit, en in afwijking, voor zover nodig, van onderdeel 2 van die alinea, het volgende.
De aldaar bedoelde verhoging van de huurprijs bedraagt niet meer dan een bedrag ter grootte van een derde deel van het verschil tussen de geldende huurprijs en de in laatstgenoemd onderdeel 2 omschreven maximale huurprijs.
Nadien achtereenvolgens gedane voorstellen tot verhoging van de huurprijs, mits gedaan ten minste 12 onderscheidenlijk 24 maanden na de eerste bovenbedoelde verhoging van de huurprijs, zijn in afwijking van het alsdan in het schema in bijlage III van voornoemd besluit genoemde percentage redelijk, voor zover de huurprijs niet hoger wordt dan de ten tijde van die achtereenvolgens gedane voorstellen geldende huurprijs:
a. de eerste keer vermeerderd met het in de voorgaande volzin bedoelde bedrag en het dan over de som daarvan ingevolge het schema in bijlage III van voornoemd besluit maximaal redelijke huuraanpassingspercentage, en
b. de tweede keer nogmaals vermeerderd met het bedrag, bedoeld in de voorgaande volzin, en het dan over de som daarvan ingevolge voornoemd schema maximaal redelijke huuraanpassingspercentage.
4.
Artikel II, aanhef en onder A, werkt terug tot en met 1 juli 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 september 1996
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de zeventiende september 1996
De Minister van Justitie,