{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Gedifferentieerde wijziging van de salarissen per 1 januari 1998
a. Salarisbedragen per 1 januari 1998
b. Minimumbedrag van de vakantie-uitkering
c. Uitbetaling
d. Geen algemeen karakter
B. Structurele wijziging van de salarissen per 1 juli 1998
a. Salarisbedragen per 1 juli 1998
b. Aanpassing van toelagen, vergoedingen en dergelijke
c. Minimumbedrag van de vakantie-uitkering
d. Uitbetaling
e. Algemeen karakter
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijziging salarissen rijkspersoneel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wijziging salarissen rijkspersoneel Circulaire aan de ministers
Op 12 mei 1997 is met de centrales van overheidspersoneel in het Sectoroverleg Rijkspersoneel een overeenkomst gesloten over de arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de contractperiode 1 april 1997 – 1 juni 1999. Bij deze circulaire informeer ik u over de gedifferentieerde salarisverhoging per 1 januari 1998 – zijnde een compensatie voor de intrekking van het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel – en de structurele salarisverhoging per 1 juli 1998. De formalisering daarvan is thans ter hand genomen.
Deze salarismaatregelen zijn niet meegenomen in het koninklijk besluit van 18 augustus 1997, houdende de formalisering van enkele maatregelen uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999 (Stb. 374). Reden hiervoor was dat medio 1997 nog niet duidelijk was of de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Wet bol) doorgang zou vinden en zo ja, hoe groot de opslag, voortvloeiende uit de afschaffing van de overhevelingstoeslag, op de lonen zou worden. Gelet hierop zijn toen de salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 in genoemd besluit niet verwerkt. Het kabinet heeft onlangs besloten om de invoering van de Wet bol per 1 januari 1998 voor onbepaalde tijd uit te stellen.
A. Gedifferentieerde wijziging van de salarissen per 1 januari 1998
Met ingang van 1 januari 1998 worden de salarissen van het personeel van de sector Rijk gedifferentieerd aangepast.
a. Salarisbedragen per 1 januari 1998
Door de gedifferentieerde salarisverhoging komen de salarisbedragen voor volwassenen per 1 januari 1998 te luiden zoals aangegeven in de bij deze circulaire als bijlage 1 gevoegde inpassingstabel.
De als bijlage 2 bijgevoegde inpassingstabel vermeldt de zogenaamde ’tussen’-bedragen. Dit zijn in het verleden gegarandeerde salarisbedragen op basis van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 die niet meer voorkomen in de bijlagen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984), maar die binnen de sector Rijk nog sporadisch worden gehanteerd.
De nieuwe salarisbedragen voor jeugdigen (de zogenaamde ‘J’-bedragen), voorkomende in bijlage B van het BBRA 1984 , zijn vermeld in de inpassingstabel die als bijlage 3 bij deze circulaire is gevoegd.
Als bijlage 4 is bijgevoegd een overzicht van de schalen van het BBRA 1984 per 1 januari 1998.
b. Minimumbedrag van de vakantie-uitkering
In verband met de gedifferentieerde salarisverhoging wordt het minimumbedrag van de vakantie-uitkering per 1 januari 1998 verhoogd van f 247,83 tot f 252,83 per maand.
c. Uitbetaling
Ik verzoek u vooruitlopend op de formele wijziging van het BBRA 1984 in verband met genoemde salarismaatregel, met ingang van de salaris-betaling van januari 1998 rekening te houden met het voorgaande.
d. Geen algemeen karakter
Deze salarisverhoging heeft geen algemeen karakter en werkt daarom niet door naar wachtgelden, pensioenen e.d.
B. Structurele wijziging van de salarissen per 1 juli 1998
Met ingang van 1 juli 1998 worden de salarissen van het personeel in de sector Rijk structureel met 2,4% verhoogd.
a. Salarisbedragen per 1 juli 1998
In verband met de salarisverhoging van 2,4% komen de salarisbedragen voor volwassenen per 1 juli 1998 te luiden zoals aangegeven in de bij deze circulaire als bijlage 5 gevoegde inpassingstabel.
De als bijlage 6 bijgevoegde inpassingstabel per 1 juli 1998 vermeldt de zogenaamde ’tussen’-bedragen, zoals aangegeven onder punt A.a.
De nieuwe salarisbedragen voor jeugdigen (de zogenaamde ‘J’-bedragen) per 1 juli 1998, voorkomende in bijlage B van het BBRA 1984 , zijn vermeld in de inpassingstabel die als bijlage 7 bij deze circulaire is gevoegd.
Als bijlage 8 is bijgevoegd een overzicht van de schalen van het BBRA 1984 per 1 juli 1998.
b. Aanpassing van toelagen, vergoedingen en dergelijke
Toelagen die zijn toegekend met toepassing van het BBRA 1984 en toelagen die krachtens een BBRA-overgangsregeling nog van toepassing zijn, dienen in het algemeen in verband met de algemene salarisverhoging te worden verhoogd met ingang van 1 juli 1998. Veelal vindt dit automatisch plaats, bijvoorbeeld voor toelagen die zijn uitgedrukt in een percentage van het salaris van de ambtenaar of die overeenkomen met één of meer periodieke salarisverhogingen in de salarisreeks. Hiervoor kan onder meer worden gedacht aan de toelage onregelmatige dienst ( artikel 17, tweede lid, BBRA 1984).
Indien zo’n automatische aanpassing niet plaatsvindt, dient – behalve in gevallen als hierna bedoeld – met ingang van 1 juli 1998 een verhoging te worden toegepast van 2,4%. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vaste toelage onregelmatige dienst ( artikel 17, vierde lid, BBRA 1984).
Ten slotte zijn er toelagen die geen aanpassing behoren te ondergaan, bijvoorbeeld op grond van hun aard of op grond van de desbetreffende toekenningsbeschikking. Deze toelagen blijven dus ongewijzigd.
De herziening van bijzondere regelingen die zijn getroffen met toepassing van artikel 26 BBRA 1984, dient van geval tot geval te worden beoordeeld, zo nodig in overleg met de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid van mijn ministerie. Indien tot bijstelling wordt overgegaan, dient een afschrift daarvan ter informatie te worden gezonden aan genoemde afdeling.
In verband met de algemene salarisverhoging wordt de ingevolge artikel 13, derde lid, van de Overgangsregeling BBRA 1984 gehandhaafde EHBO-toelage per 1 juli 1998 verhoogd van f 16,58 tot f 16,98 per maand.
c. Minimumbedrag van de vakantie-uitkering
In verband met de algemene salarisverhoging wordt het minimumbedrag van de vakantie-uitkering per 1 juli 1998 verhoogd van f 252,83 tot f 258,90 per maand.
d. Uitbetaling
Ik verzoek u in verband met genoemde salarismaatregel met ingang van de salaris-betaling van juli 1998 rekening te houden met het voorgaande.
e. Algemeen karakter
Deze salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werkt daarom door naar wachtgelden, pensioenen e.d.
Den Haag, 23 oktober 1997
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
Voor deze,
De
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid