Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op artikel 12 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;
Gelet op de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 en de noodzaak de Rva 1997 aan die wet aan te passen;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997.]
Artikel II
Onder `rechtmatig verwijderbare vreemdeling' als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b, zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van deze regeling, wordt ook verstaan een vreemdeling op wiens asielaanvraag in eerste aanleg of in bezwaar in negatieve zin is beslist, tenzij de betrokkene in afwachting is van een rechterlijke uitspraak op een binnen de vertrektermijn ingediend verzoek om voorlopige voorziening tegen de beslissing dat de behandeling van het bezwaarschrift niet in Nederland mag worden afgewacht, tenzij dit verzoek op grond van de Vreemdelingencirculaire 1994 niet hier te lande mag worden afgewacht.
Artikel III
Indien er ten aanzien van de asielzoeker:
a. vóór 10 februari 2000 op diens asielaanvraag in eerste aanleg of in bezwaar in negatieve zin is beslist;
b. een last tot uitzetting is gegeven, en
c. door de korpschef van de politieregio waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft is meegedeeld dat hij Nederland moet verlaten,
eindigen de verstrekkingen na de inwerkingtreding van deze regeling, in afwijking van artikel 8, op de dag waarop de asielzoeker Nederland ingevolge de mededeling van de korpschef dient te verlaten.
Artikel IV
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Vreemdelingenwet 2000 (Stb. 2000, 495) in werking treedt.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris