Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Aanpassing van diverse bedragen
1. Reisregeling binnenland
B. Overige mededelingen
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2005
2. Eindejaarsuitkering over 2005
3. Spaarloonregeling rijkspersoneel
4. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2005
5. Ikap-regeling rijkspersoneel
6. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel
C. Nog tot stand te brengen wijziging in 2005
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires
Slotopmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2005
Zoals gebruikelijk doe ik u aan het eind van het kalenderjaar toekomen de circulaire op het terrein van de financiële arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sector Rijk betreffende de hieronder genoemde aangelegenheden.
A. Aanpassing van diverse bedragen per 1 januari 2005, te weten:
1. in de Reisregeling binnenland .
B. Overige mededelingen, te weten over:
1. het aantal te werken uren op jaarbasis in 2005;
2. de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2005;
3. de hoogte van het maximum spaarloonbedrag in 2005;
4. inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2005;
5. IKAP-regeling rijkspersoneel ;
6. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel .
C. Nog tot stand te brengen wijzigingen.
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires.
Voor de ambtenaar die al in het IPA-salarissysteem is opgenomen, zullen de onderhavige wijzigingen voorzover van toepassing automatisch worden aangepast. Daar waar betalingen op basis van declaratie plaatsvinden, zal uw eigen personeelsadministratie de desbetreffende wijzigingen dienen aan te brengen. Dit laatste betreft onder meer de wijzigingen vermeld onder A.1 (bedragen inzake dienstreizen binnenland).
1. Reisregeling binnenland
De wijzigingen van de Reisregeling binnenland per 1 januari 2005 houden het volgende in:
In artikel 5, eerste lid, worden de vergoedingen wegens verblijfkosten als volgt gewijzigd:
- het in de aanhef genoemde bedrag van de dagcomponent van € 3,48 wordt gewijzigd in € 3,56;
- het in de aanhef genoemde bedrag van de avondcomponent van € 10,42 wordt gewijzigd in € 10,66;
- het in onderdeel a genoemde bedrag voor een lunch (lunchcomponent) van € 10,96 wordt gewijzigd in € 11,21;
- het in onderdeel b genoemde bedrag voor een avondmaaltijd (dinercomponent) van € 16,55 wordt gewijzigd in € 16,94;
- het in onderdeel c genoemde bedrag voor logies (logiescomponent) van € 67,71 wordt gewijzigd in € 69,07;
- het in onderdeel d genoemde bedrag voor een ontbijt (ontbijtcomponent) van € 6,57 wordt gewijzigd in € 6,73.
De bedragen van de vergoedingen per kilometer voor een motorvoertuig van € 0,28 resp. € 0,09, voor een bromfiets van € 0,10 resp. € 0,09 en voor een fiets van € 0,05 wijzigen niet.
De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2005
Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2005 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1843 (= 256 x 7,2) uren.
2. Eindejaarsuitkering over 2005
Volledigheidshalve herinner ik u eraan dat over 2005 de maandelijkse opbouw van de aanspraak op de procentuele eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel a, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 0,4% van het salaris bedraagt.
De maandelijkse opbouw van de in december 2005 uit te keren nominale eindejaarsuitkering blijft gehandhaafd op € 45,88 per maand.
4. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2005
De inhoudingen en afdrachten betreffende pensioenen (OP/NP, IP/bw, FPU) met de daarbij behorende franchises per 1 januari 2005 worden door het ABP bij afzonderlijke circulaire aan onder meer de werkgevers in de sector Rijk bekendgemaakt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Werkgevers Helpdesk van het ABP, telefoon 045-5796579. De inhoudingen en afdrachten betreffende de sociale werknemersverzekeringen kunt u vinden op de internetsite: http://www.uwv.nl.
Ikap-regeling rijkspersoneel van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2005">
5. Ikap-regeling rijkspersoneel
In verband met de inwerkingtreding van de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel komt met ingang van 1 januari 2005 de mogelijkheid om via IKAP een belastingvrije vergoeding voor de kosten van kinderopvang te ontvangen, te vervallen.
Voorts wijs ik nog op het volgende. In de circulaire van 19 december 2003, nr. PMR/AV 03/88312, is onder punt B. 7 IKAP-regeling rijkspersoneel vermeld dat het bedrag voor aanschafkosten van een pc en/of bijbehorende randapparatuur dat belastingvrij kan worden vergoed voor het 2004 verlaagd is van € 2.269 naar € 1.415. Daarbij was tevens het volgende vermeld:
'Dit impliceert dat een ambtenaar die in 2003 voor dit doel van de IKAP-regeling gebruik heeft gemaakt tot een bedrag dat hoger is dan € 1.415 in 2004 het doel pc en/of bijbehorende randapparatuur niet meer kan benutten.'
Deze implicatie is nadien door het Ministerie van Financiën met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2004 bijgesteld. In de plaats daarvan geldt:
'Het in artikel 11, eerste lid, onderdeel p, van de Wet op de loonbelasting 1964 genoemde bedrag van € 1.415 wordt vervangen door € 2.269 voor situaties waarin het computers en bijbehorende apparatuur betreft die door de werknemer vóór 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen of ter zake waarvoor de werknemer nog vóór die datum een verplichting tot aanschaffing is aangegaan.'
Voor pc's die na 27 augustus 2004 om 17.00 uur zijn aangeschaft, of waarvoor na dat tijdstip een verplichting tot aanschaf is aangegaan, kan geen belastingvrije vergoeding meer worden verleend.
Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2005">
6. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel
Bij Besluit van 23 november 2004, nr. WDB 2004/706M (Stcrt. 2004, 229) van de Staatssecretaris van Financiën, is onder meer artikel 49 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 gewijzigd. Als gevolg daarvan dient de inhoudingsplichtige, die meer dan 1/6 deel van de kosten van kinderopvang vergoedt, bij de loonadministratie een verklaring van de werknemer te bewaren, waaruit blijkt dat deze werknemer een partner heeft die een bijdrage in de kosten van kinderopvang ontvangt of een verstrekking van kinderopvang geniet die minder is dan 1/6 deel van die kosten of de waarde van die verstrekking. Uit die verklaring dient bovendien de hoogte van de vergoeding of de waarde van de verstrekking die de partner ontvangt te blijken. Tot slot moet uit die verklaring blijken dat de werknemer zich verplicht bij wijziging van de vergoeding of de waarde van de verstrekking die de partner ontvangt, terstond een nieuwe verklaring in te leveren bij de inhoudingsplichtige.
Vorengenoemd besluit is te vinden op: http://www.minfin.nl/WDB04-706.DOC.
Dit betekent dat de ambtenaar behalve de verklaring van de werkgever van zijn partner, als bedoeld in de artikelen 4, vijfde lid, en 7, tweede lid, van de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel, ook een eigen verklaring met de hiervoor omschreven gegevens moet inleveren. Indien deze verklaring niet wordt ingeleverd kan de aanvullende werkgeversbijdrage als bedoeld in artikel 9 van de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel niet worden verstrekt.
De Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel zal op dit punt worden aangepast.
Organisaties die zich bezighouden met de bemiddeling voor gastouderopvang moeten werken volgens door SZW gegeven richtlijnen (o.m. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking). Voor de rijksbijdrage mogen de bemiddelingskosten van die organisaties als kosten van kinderopvang worden aangemerkt.
Het ontmoet geen bezwaar om bij vaststelling van de werkgeversbijdrage deze bemiddelingskosten eveneens als kinderopvangkosten aan te merken. Uiteraard mogen de totale kosten van de gastouderopvang (incl. bemiddelingskosten) per uur niet hoger uitkomen dan de voor kinderopvang vastgestelde maximale uurprijzen.
Tot slot wordt opgemerkt dat het vorenstaande niet geldt voor bemiddelings- en/of administratiekosten die door bemiddelingsbureaus voor reguliere kinderopvang in rekening worden gebracht.
Met ingang van 1 januari 2005 kan op grond van de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel een bijdrage in de kosten van kinderopvang worden toegekend. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage wordt een vergoeding per uur gehanteerd die niet hoger is dan € 5,68 voor dagopvang en € 6,13 voor buitenschoolse opvang.
1. Het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2004 .
2. Het conceptbesluit houdende wijziging van het ARAR en enkele andere besluiten i.v.m. achterstallig onderhoud.
3. De concept ministeriële Regeling plaatsingsprocedure P-Direkt.
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires
In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb's, regelingen en circulaires.
Slotopmerkingen
Ik verzoek u met het vorenstaande rekening te houden en daaraan voor zoveel nodig uitvoering te geven.
Deze circulaire is eveneens geplaatst op intranet en op internet. Voor het laatste geldt als adres: http://www.minbzk.nl en vervolgens klikken op 'Overheidspersoneel', Arbeidsvoorwaarden rijksoverheid', en 'publicaties'.
Inlichtingen, uitsluitend voor de afdelingen Personeelszaken van geadresseerden, kunnen worden verkregen bij de heer H. Martens (telefoon 070-4266904; e-mailadres: Halbe.Martens@minbzk.nl). Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden, telefoon 070-4266996.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management Openbare Sector