Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Aanpassing van diverse bedragen
1. Verplaatsingskostenregeling 1989
2. Reisregeling binnenland
B. Overige mededelingen
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2004
2. Eindejaarsuitkering over 2004
3. Spaarloonregeling rijkspersoneel
4. Premiespaarregeling rijkspersoneel
5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2004
6. Regeling vergoeding dienstautogebruik
7. Ikap-regeling rijkspersoneel
C. Nog tot stand te brengen wijziging per 1 januari 2004
1. Wijziging toelage bedrijfshulpverlening
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires
Slotopmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004
Zoals gebruikelijk doe ik u aan het eind van het kalenderjaar toekomen de circulaire op het terrein van de financiële arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sector Rijk betreffende de hieronder genoemde aangelegenheden.
A. Aanpassing van diverse bedragen per 1 januari 2004, te weten:
1. in de Verplaatsingskostenregeling 1989 ;
2. in de Reisregeling binnenland .
B. Overige mededelingen, te weten over:
1. het aantal te werken uren op jaarbasis in 2004;
2. de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2004;
3. de hoogte van het maximum spaarloonbedrag in 2004;
4. wijziging inzake de spaarpremie in 2004;
5. inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2004;
6. de Regeling vergoeding dienstautogebruik per 1 januari 2004;
7. IKAP-regeling rijkspersoneel .
C. Nog tot stand te brengen wijzigingen, te weten:
1. Toelage bedrijfshulpverlening.
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires.
Voor de ambtenaar die reeds in het IPA-salarissysteem is opgenomen, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast. Daar waar betalingen op basis van declaratie plaatsvinden zal uw eigen personeelsadministratie de desbetreffende wijzigingen dienen aan te brengen. Dit laatste betreft onder meer de wijzigingen vermeld onder A.2 (bedragen inzake dienstreizen binnenland).
Verplaatsingskostenregeling 1989 van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004">
1. Verplaatsingskostenregeling 1989
Het bedrag van € 91 vermeld in artikel 11, vierde lid, en de bedragen vermeld in de tabel van artikel 12, zoals opgenomen in de ministeriële regeling van 27 oktober 2003 (Stcrt. 2003. 211), wijzigen per 1 januari 2004 niet. In verband met de fiscaal vrije vergoeding voor zakelijk verkeer, waaronder woon-werkverkeer, van € 0,18 per kilometer per 1 januari 2004 is het mogelijk dat in bepaalde gevallen bij het toekennen van bedoelde bedragen er sprake kan zijn van bovenmatigheid. Ergo, van de vergoeding van € 0,28 dient over een bedrag van € 0,10 loonheffing plaats te vinden.
Ik zal met de Belastingdienst contact opnemen om te bewerkstelligen dat de hiermee verband houdende administratieve lasten tot een minimum beperkt kunnen blijven. Van de uitkomsten daarvan zal ik u zo spoedig mogelijk berichten.
Daarnaast zal ik, in overleg met de Interdepartementale Contactvergadering Rechtspositieaangelegenheden, entameren dat een interdepartementale werkgroep onderzoek doet naar alternatieve mogelijkheden om het zakelijk verkeer te kunnen organiseren. Dit onderzoek moet ertoe leiden dat in 2004 besluiten terzake kunnen worden genomen.
Bij ministeriële regeling van 28 maart 1996, nr. AD96/U252 (Stcrt. 1996, 77), is in artikel 16a van de Verplaatsingskostenregeling 1989 een overgangsregeling opgenomen ten behoeve van financiële voorzieningen bij functieverplaatsing. Zoals vermeld in genoemde ministeriële regeling vervalt dit artikel per 1 januari 2004.
Reisregeling binnenland van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004">
2. Reisregeling binnenland
De wijzigingen van de Reisregeling binnenland per 1 januari 2004 houden het volgende in:
In artikel 5, eerste lid, worden de vergoedingen wegens verblijfkosten als volgt gewijzigd:
- het in de aanhef genoemde bedrag van de dagcomponent van € 3,40 wordt gewijzigd in € 3,48;
- het in de aanhef genoemde bedrag van de avondcomponent van € 10,19wordt gewijzigd in € 10,42;
- het in onderdeel a genoemde bedrag voor een lunch (lunchcomponent) van € 10,76 wordt gewijzigd in € 10,96;
- het in onderdeel b genoemde bedrag voor een avondmaaltijd (dinercomponent) van € 16,26 wordt gewijzigd in € 16,55;
- het in onderdeel c genoemde bedrag voor logies (logiescomponent) van € 65,11 wordt gewijzigd in € 67,71;
- het in onderdeel d genoemde bedrag voor een ontbijt (ontbijtcomponent) van € 6,31 wordt gewijzigd in € 6,57.
De bedragen van de vergoedingen per kilometer voor een motorvoertuig van € 0,28 resp. € 0,09, voor een bromfiets van € 0,10 resp. € 0,09 en voor een fiets van € 0,05 wijzigen niet.
In verband met de fiscaal vrij vergoeding voor zakelijk verkeer, waaronder dienstreizen, van € 0,18 per kilometer per 1 januari 2004, is het mogelijk dat bij het toekennen van de autokilometervergoeding van € 0,28 per kilometer er sprake kan zijn van bovenmatigheid. Ergo, van de vergoeding van € 0,28 dient over een bedrag van € 0,10 loonheffing plaats te vinden.
De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2004
Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2004 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1843 (= 256 x 7,2) uren.
2. Eindejaarsuitkering over 2004
Volledigheidshalve herinner ik u eraan dat over 2004 de maandelijkse opbouw van de aanspraak op de procentuele eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel a, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 0,4% van het salaris bedraagt.
Vanaf 1 januari 2004 bedraagt de maandelijkse opbouw van de in december 2004 uit te keren nominale eindejaarsuitkering € 45,88 per maand.
Spaarloonregeling rijkspersoneel van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004">
3. Spaarloonregeling rijkspersoneel
De fiscale spaarloonregeling blijft in 2004 bestaan. Het bedrag dat in 2004 maximaal belastingvrij kan worden gespaard blijft € 613,00.
Geblokkeerd spaarloon dat vanaf 1 januari 2001 is opgebouwd, blijft volgens de normale regels geblokkeerd.
4. Premiespaarregeling rijkspersoneel
Met ingang van 1 januari 2003 is de fiscale faciliteit inzake de premiespaarregeling afgeschaft. Spaargelden die in 2002 zijn gespaard en de bijbehorende spaarpremies mogen vanaf 1 januari 2004 worden opgenomen zonder fiscale gevolgen voor de werknemer. Per 1 januari 2004 is de Premiespaarregeling rijkspersoneel vervallen.
5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2004
De inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen (OP/NP, IP/bw, FPU), Ziektewet en Werkloosheidswet met de daarbij behorende franchises per 1 januari 2004 worden door het ABP bij afzonderlijke circulaire aan onder meer de werkgevers in de sector Rijk bekendgemaakt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Werkgevers Helpdesk van het ABP, telefoon 045-5796579.
Regeling vergoeding dienstautogebruik van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004">
6. Regeling vergoeding dienstautogebruik
De Regeling vergoeding dienstautogebruik vervalt per 1 januari 2004. Deze regeling is niet meer nodig omdat volgens het Belastingplan 2004 er een algemene bijtelling voor het privé-gebruik van de dienstauto van 22% is opgenomen, terwijl het onderscheid in behandeling van woon-werkverkeer, vallend onder al dan geen privé-gebruik van de dienstauto, is vervallen.
Ikap-regeling rijkspersoneel van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004">
7. Ikap-regeling rijkspersoneel
In de toelichting op artikel 6, onder Doelen, tweede alinea, is vermeld dat in totaal de aanschafkosten van een pc en/of bijbehorende randapparatuur tot ten hoogste € 2.269 in het lopende kalenderjaar belastingvrij kunnen worden vergoed. Voor het jaar 2004 is het genoemde bedrag van € 2.269 gewijzigd in € 1.415.
Dit impliceert dat een ambtenaar die in 2003 voor dit doel van de IKAP-regeling gebruik heeft gemaakt tot een bedrag dat hoger is dan € 1.415 in 2004 het doel pc en/of bijbehorende randapparatuur niet meer ken benutten.
Van de belastinginspecteur is inmiddels vernomen dat het opnemen van het doel 'vakbondscontributie' in de IKAP-regeling er niet toe leidt dat de fiscale faciliëring voor de andere doelen niet meer van toepassing is. Voor de ambtenaar die niet voor het doel 'vakbondscontributie' kiest verandert er dus niets. Voor degenen die wel voor het doel 'vakbondscontributie' kiezen kunnen er gevolgen zijn. In het geval dat de zgn. 'pensioenvrije ruimte' door deze keuze wordt opgesoupeerd vindt er een verlaging van de pensioengrondslag plaats. Gelet op de hoogte van de bedragen en de totale omvang van de 'pensioenvrije ruimte' is de kans hierop echter vrij gering.
1. Wijziging toelage bedrijfshulpverlening
Het bedrag van de toelage van € 158,82 vermeld in artikel 58a, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement zal worden verhoogd tot € 195,35 per jaar. In de algemene maatregel van bestuur waarin dit zal worden geregeld, zal hier aan terugwerkende kracht worden verleend tot en met 1 januari 2004. In verband hiermede verzoek ik u hiermede reeds rekening te houden.
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires
In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb's, regelingen en circulaires.
Slotopmerkingen
Ik verzoek u met het vorenstaande rekening te houden en daaraan voor zoveel nodig uitvoering te geven.
Deze circulaire is eveneens geplaatst op intranet en op internet. Voor het laatste geldt als adres: http://www.minbzk.nl en vervolgens klikken op 'Overheidspersoneel', Arbeidsvoorwaarden rijksoverheid', en 'publicaties'.
Inlichtingen, uitsluitend voor de afdelingen Personeelszaken van geadresseerden, kunnen worden verkregen bij de heer Martens (telefoon 070-4266904; e-mailadres: halbe.martens<\@>minbzk.nl). Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van het cluster Arbeidsvoorwaarden, telefoon 070-4266847.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de ,
wnd. directeur-generaal Management Openbare Dienst