Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Aanpassing van diverse bedragen
1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
2. Verplaatsingskostenregeling 1989
3. Reisregeling binnenland
B. Invoering van de euro per 1 januari 2002
1. Guldenbedragen in circulaires
2. Nabetaling in 2002 over een periode in 2001
C. Overige mededelingen
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2002
2. Garantietoelage wettelijk minimumloon
3. Eindejaarsuitkering over 2002
4. Spaarloonregeling rijkspersoneel
5. Premiespaarregeling rijkspersoneel
6. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2002
7. Intrekking circulaire
D. Tot stand gekomen wijzigingen van regelingen en circulaires en mogelijk te verwachten wijzigingen
Slotopmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
Zoals gebruikelijk doe ik u aan het eind van het kalenderjaar toekomen de circulaire op het terrein van de financiële arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sector Rijk betreffende de hieronder genoemde aangelegenheden.
A. Aanpassing van diverse bedragen per 1 januari 2002, te weten:
1. krachtens het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel ;
2. in de Verplaatsingskostenregeling 1989 ;
3. in de Reisregeling binnenland .
B. Invoering van de euro per 1 januari 2002:
1. guldendragen vermeld in circulaires;
2. nabetaling in 2002 over een periode in 2001.
C. Overige mededelingen, te weten over:
1. het aantal te werken uren op jaarbasis in 2002;
2. de bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon ingaande 1 januari 2002;
3. de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2002;
4. de hoogte van het maximum spaarloonbedrag in 2002;
5. de hoogte van de maximum spaarpremie in 2002;
6. inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2002;
7. intrekking circulaire.
D. Tot stand gekomen wijzigingen van regelingen en circulaires en mogelijk te verwachten wijzigingen.
Voor de ambtenaar die reeds in het IPA-salarissysteem is opgenomen, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast. Daar waar betalingen op basis van declaratie plaatsvinden zal uw eigen personeelsadministratie de desbetreffende wijzigingen dienen aan te brengen. Dit laatste betreft onder meer de wijzigingen vermeld onder A.3 (bedragen inzake dienstreizen binnenland).
1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
De wijzigingen in het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel per 1 januari 2002 houden het volgende in:
a. Maximumverrekeningsbedragen kost en inwoning
Voor diegenen voor wie de berekeningsbasis gelijk is aan of lager dan het voor 23-jarigen en ouderen geldende bedrag van het minimumloon (€ 1 206,60 per 1 januari 2002), zal het verrekeningsbedrag voor genot van kost en inwoning, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van genoemd besluit van € 119,75 en € 126,00 ingaande 1 januari 2002 worden gewijzigd in € 125,67 respectievelijk € 129,50 per maand.
b. Restitutiebedrag kost
Het in artikel 2, derde lid, van genoemd besluit bedoelde restitutiebedrag voor kost van € 3,86 wordt per 1 januari 2001 gewijzigd in € 4,05 per dag.
De ministeriële regeling waarin de gewijzigde bedragen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
2. Verplaatsingskostenregeling 1989
De wijzigingen in de Verplaatsingskostenregeling 1989 per 1 januari 2002 houden het volgende in:
a. Wijziging bedragen verband houdende met het woon/werkverkeer
- het in artikel 11, eerste lid, genoemde maximumbedrag van € 96,20 voor niet-verhuisplichtigen blijft ongewijzigd.
- het in artikel 11, eerste lid, genoemde bedrag van € 45,54 dat de ambtenaar te allen tijde van de reiskosten woon/werkverkeer voor eigen rekening moet nemen, wordt gewijzigd in € 47,68.
- het in artikel 11, derde lid, genoemde maximum bedrag van € 156,55 wordt gewijzigd in € 154,44 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor niet-verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken).
- het in artikel 12, eerste lid, genoemde maximum bedrag van € 231,43 wordt gewijzigd in € 235,17 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor verhuisplichtige ambtenaren die werkzaam zijn op per openbaar vervoer te bereiken plaatsen van tewerkstelling).
- de in artikel 12, tweede lid, vermelde bedragen
van bij worden gewijzigd in:
€ 163,36 meer dan 20 km tot en met 30 km € 163,33
€ 195,13 meer dan 30 km tot en met 40 km € 195,00
€ 243,53 meer dan 40 km tot en met 50 km € 243,75
€ 266,60 meer dan 50 km tot en met 60 km € 266.67
€ 291,55 meer dan 60 km tot en met 70 km € 291,67
€ 301,76 meer dan 70 km tot en met 80 km € 301,67
€ 305,73 meer dan 80 km € 305,83

(maximaal uit te betalen vergoedingsbedragen voor reiskosten woon/werkverkeer voor verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken).
b. Wijziging financiële voorzieningen bij functieverplaatsing (overgangsrecht)
De in artikel 16a, tweede lid , vermelde percentages van 2% en 1% respectievelijk het bedrag van € 47 102,39 worden gewijzigd in 1,6% en 0,8% respectievelijk in € 49 857,55.
De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt gepubliceerd in de Staatscourant gepubliceerd.
3. Reisregeling binnenland
De wijzigingen van de Reisregeling binnenland per 1 januari 2002 houden het volgende in:
In artikel 5, eerste lid, worden de vergoedingen wegens verblijfkosten als volgt gewijzigd:
- het in de aanhef genoemde bedrag van de dagcomponent van € 2,95 wordt gewijzigd in € 3,20.
- het in de aanhef genoemde bedrag van de avondcomponent van € 9,08 wordt gewijzigd in € 9,59;
- het in onderdeel a genoemde bedrag voor een lunch (lunchcomponent) van € 9,53 wordt gewijzigd in € 10,12;
- het in onderdeel b genoemde bedrag voor een avondmaaltijd (dinercomponent) van € 14,29 wordt gewijzigd in € 15,27;
- het in onderdeel c genoemde bedrag voor logies (logiescomponent) van € 58,08 wordt gewijzigd in € 62,01;
- het in onderdeel d genoemde bedrag voor een ontbijt (ontbijtcomponent) van € 5,67 wordt gewijzigd in € 5,99.
De bedragen van de vergoedingen per kilometer voor een motorvoertuig van € 0,27 resp. € 0,09, voor een bromfiets van € 0,10 resp. € 0,09 en voor een fiets van € 0,05 zijn niet gewijzigd.
De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
1. Guldenbedragen in circulaires
Met de centrales van overheidspersoneel is overeen gekomen het bedrag van f 100, zoals vermeld in de circulaire van 14 juli 1999, nr. AD1999/U75958, inzake Aanvaarden van geschenken door rijksambtenaren , te stellen op € 50.
2. Nabetaling in 2002 over een periode in 2001
Hierbij zij u verwezen naar de circulaire gericht aan de werkgevers van de deelnemers in de Stichting Pensioenfonds ABP van 26 november 1999, nr. AB1999/U95481, inzake Invoering euro en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek .
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2002
Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2002 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1829 (= 254 x 7,2) uren.
2. Garantietoelage wettelijk minimumloon
De bedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon die van belang zijn voor de bepaling van de garantietoelage, bedoeld in artikel 16 van het BBRA 1984, luiden ingaande 1 januari 2002 als volgt:
3. Eindejaarsuitkering over 2002
Volledigheidshalve herinner ik u eraan dat over 2002 de maandelijkse opbouw van de aanspraak op de procentuele eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 0,4% van het salaris bedraagt.
Vanaf 1 januari 2002 bedraagt de maandelijkse opbouw van de in december 2002 uit te keren nominale eindejaarsuitkering € 18,25 per maand. Dit bedrag zal in de loop van 2002 worden aangepast als gevolg van de vrijval van Btzr-gelden in 2002. Ik zal u daarover te zijner tijd informeren.
4. Spaarloonregeling rijkspersoneel
Het maximale spaarbedrag over 2002 bedraagt € 788,00 (was f 1.736,00; is bevroren).
5. Premiespaarregeling rijkspersoneel
Het bedrag van de maximum spaarpremie als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 bedraagt in 2002 per jaar € 526,00.
6. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2002
De inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen (OP/NP, IP/bw, FPU), Ziektewet en Werkloosheidswet met de daarbij behorende franchises per 1 januari 2002 worden bij afzonderlijke circulaire aan onder meer de werkgevers in de sector Rijk bekendgemaakt.
7. Intrekking circulaire
In verband met de totstandkoming van de Raamregeling Telewerken wordt de circulaire inzake Telewerken binnen de rijksdienst van 22 maart 1994, nr. AD94/U364, ingetrokken.
D. Tot stand gekomen wijzigingen van regelingen en circulaires en mogelijk te verwachten wijzigingen
In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb's, regelingen en circulaires.
In de Eerste Kamer der Staten-Generaal ligt ter behandeling onder meer het voorstel van wet inzake het Belastingplan 2002-III. Daarin is opgenomen dat de belastingvrije autokilometervergoeding van € 0,27 verhoogd wordt naar € 0,28. Indien de Eerste Kamer hiermee instemt dan zal conform de afspraak met de centrales van overheidspersoneel:
- het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden verhoogd van € 0,16 naar € 0,17 per afgelegde kilometer;
- de vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig vermeld in artikel 2, eerste lid, van de Reisregeling binnenland worden verhoogd van € 0,27 naar € 0,28 per afgelegde kilometer;
- de vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig vermeld in artikel 2, eerste lid, van de Reisregeling buitenland worden verhoogd van € 0,27 naar € 0,28 per afgelegde kilometer.
Indien dit voorstel van wet wordt aanvaard, zal ik u over bovenvermelde aanpassingen nog nader informeren.
Slotopmerkingen
Ik verzoek u met het vorenstaande rekening te houden en daaraan voor zoveel nodig uitvoering te geven.
Deze circulaire is eveneens geplaatst op Ryx en op internet. Voor het laatste geldt als adres: http://www.minbzk.nl en vervolgens klikken op 'Overheidspersoneel', 'Rijksoverheid', 'Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid' en 'publicaties' en op Ryx.
Inlichtingen, uitsluitend voor de afdelingen Personeelszaken van geadresseerden, kunnen worden verkregen bij de heer Martens (telefoon 070 - 426 6904). Bij geen gehoor kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden, telefoon 070 - 426 6847, dan wel e-mailen: e-mailadres: Halbe.Martens@minbzk.nl.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en personeelsbeleid