Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk II. Bijstand door Nederland te verlenen
+ Hoofdstuk III. Bijstand door Nederland te vragen
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 31
Tenzij Onze Minister anders bepaalt, dienen de verzoeken om bijstand, de executoriale titel en de andere bijgevoegde stukken vergezeld te zijn van een vertaling in het Nederlands.
1.
Aan een verzoek tot bijstand bij invordering als bedoeld in artikel 1, tweede lid, behoeft niet te worden voldaan wanneer het eerste verzoek dienaangaande betrekking heeft op een schuldvordering die meer dan vijf jaar bestaat, te rekenen vanaf het tijdstip van vaststelling van de executoriale titel in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of de administratieve praktijken die gelden in de lidstaat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd, tot de datum van het verzoek.
2.
In de gevallen waarin de schuldvordering wordt betwist of de executoriale titel wordt aangevochten, wordt de termijn, bedoeld in het eerste lid, berekend vanaf het tijdstip waarop de verzoekende autoriteit vaststelt dat de schuldvordering of de executoriale titel van de schuldvordering niet langer kan worden betwist onderscheidenlijk aangevochten.
3.
De verzoekende autoriteit alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen worden op de hoogte gebracht van de beweegredenen die zich verzetten tegen het voldoen aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 32
Tot het verrichten van werkzaamheden waartoe deurwaarders bevoegd zijn, zijn in zaken de uitvoering van de artikelen 11, 17, 17a, 18 en 30 betreffende, mede bevoegd de belastingdeurwaarders.
1.
De invordering en de inhouding bij de betrokken persoon van alle aan de invordering verbonden kosten worden verricht overeenkomstig de ten aanzien van vergelijkbare schuldvorderingen hier te lande geldende wettelijke en administratiefrechtelijke bepalingen.
2.
Met uitzondering van de kosten welke krachtens wettelijk voorschrift in rekening kunnen worden gebracht aan degene die in gebreke is gebleven de schuldvordering te voldoen, komen de kosten, op de uitvoering van verzoeken om bijstand vallende, ten laste van de Staat.
3.
Onze Minister en de verzoekende autoriteit kunnen per geval specifieke afspraken maken over de modaliteiten van de vergoeding van kosten indien zich bij de invordering een bijzonder probleem voordoet of de kosten daarbij zeer hoog zijn, dan wel indien invordering plaatsvindt in het kader van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.