Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Verplichtstelling
- § 3. Gevolgen verplichtstelling
+ § 4. Toezicht en sancties
+ § 5. Rechtsvordering
+ § 6. Wijziging van wetten
+ § 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Het bedrijfstakpensioenfonds verstrekt gegevens betreffende een deelnemer, een gewezen deelnemer, een andere aanspraakgerechtigde of een pensioengerechtigde, slechts aan de desbetreffende deelnemer en zijn werkgever, de desbetreffende gewezen deelnemer, andere aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing indien:
a. er sprake is van een wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking;
b. gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenregeling;
c. gegevensverstrekking noodzakelijk is in verband met waardeoverdracht als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
d. het gegevensverstrekking betreft aan de Nederlandsche Bank voorzover deze gegevensverstrekking nodig is voor de vervulling van haar bij of krachtens deze wet en de Pensioenwet opgelegde taken; of
e. er sprake is van het verstrekken van naam-, adres-, en woonplaatsgegevens aan verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die als statutair doel of mede als statutair doel hebben het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij een bedrijfstakpensioenfonds.
3.
De natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de gegevensverstrekking, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, heeft plaatsgevonden gebruikt in het kader van de werkzaamheden uit hoofde waarvan de gegevens zijn verstrekt in contacten met deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en bij het bedrijfstakpensioenfonds aangesloten werkgevers uitsluitend de naam of het merk van het bedrijfstakpensioenfonds. Artikel 7, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
4.
In afwijking van het eerste lid kan een deelnemer, een gewezen deelnemer, een andere aanspraakgerechtigde of een pensioengerechtigde, het bedrijfstakpensioenfonds machtigen zijn gegevens te verstrekken aan een door hem aan te wijzen derde. Het bedrijfstakpensioenfonds onthoudt zich daarbij van suggesties met betrekking tot de aan te wijzen derde.
5.
Indien er gegevensverstrekking als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b of onderdeel e heeft plaatsgevonden, zijn het eerste, tweede en vierde lid van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de gegevens zijn verstrekt. Indien de rechtspersoon naast de werkzaamheden uit hoofde waarvan de gegevens zijn verstrekt ook andere werkzaamheden verricht, wordt bij de toepassing van het vierde lid, de rechtspersoon als derde aangemerkt voor zover het de andere werkzaamheden betreft.
6.
Het eerste lid is niet van toepassing indien het gegevensverstrekking betreft aan in dezelfde bedrijfstak werkzame fondsen voor vervroegd uittreden. Indien in verband met de uitvoering van de pensioenregeling gegevensverstrekking als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, heeft plaatsgevonden kan de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de gegevens zijn verstrekt de gegevensverstrekking, bedoeld in de eerste zin, verrichten na machtiging door het bedrijfstakpensioenfonds. Het eerste, tweede en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de fondsen aan wie de gegevens worden verstrekt.