{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Wetten op het terrein van het burgerlijk recht en de burgerlijke rechtsvordering
+ Hoofdstuk II. Wetten op het terrein van de sociale zekerheid
+ Hoofdstuk III. Regeling voor het overheidspersoneel
+ Hoofdstuk IV. Overige wetten
+ Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 8 februari 1996, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte van de werknemer uit te breiden van zes naar 52 weken en daartoe het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXII
De middelen van de afdelingskassen bedoeld in artikel 43 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, alsmede de reserves bedoeld in artikel 63 van de Ziektewet, zoals laatstgenoemde wet luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, komen ten gunste van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 102 van de Werkloosheidswet.
1.
Artikel 1638 c van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek zoals dit artikel luidde op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op de arbeidsverhouding van de persoon:
a. die op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, zolang die ongeschiktheid duurt; of
b. wiens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte intreedt op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet en tevens binnen vier weken nadat een voor die inwerkingtreding gelegen periode van ongeschiktheid door herstel is geëindigd, zolang die ongeschiktheid duurt.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid geldt de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte als niet onderbroken wanneer perioden van ongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
1.
De Ziektewet en de daarop berustende bepalingen zoals deze luidden op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet blijven van toepassing op het recht op ziekengeld van de verzekerde:
a. die op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, zolang die ongeschiktheid duurt; of
b. wiens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte intreedt op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet en tevens binnen vier weken nadat een voor die inwerkingtreding gelegen periode van ongeschiktheid door herstel is geëindigd, zolang die ongeschiktheid duurt.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid geldt de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte als niet onderbroken wanneer perioden van ongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
1.
Het ziekengeld van de verzekerde op wie artikel XXXIV van deze wet van toepassing is komt ten laste het wachtgeldfonds.
2.
In afwijking van het eerste lid blijft de werkgever die op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet het risico van de wettelijke ziekengeldverzekering zelf droeg, dit risico dragen ten aanzien van de verzekerde op wie artikel XXXIVvan deze wet van toepassing is.
Artikel XXXVI
Artikel 64, derde lid, van de Ziektewet, blijft van toepassing op de persoon die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet op grond van dat artikellid vrijwillig verzekerd was.
Artikel XXXVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XL
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Artikel XLIII
Deze wet wordt aangehaald als "Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte"
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 februari 1996
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Justitie,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zevenentwintigste februari 1996
De Minister van Justitie,