Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 16 november 1995, tot herziening van de Wet wapens en munitie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet wapens en munitie te herzien vanwege gewijzigde inzichten en nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wapens en munitie, alsmede in verband daarmee het Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
Het Besluit wapens en munitie wordt ingetrokken.
1.
Bevoegd tot het verlenen van een erkenning, een ontheffing, een consent, een vergunning, een verlof en een Europese schietwapenpas, aangevraagd vóór de inwerkingtreding van deze wet, is het bestuursorgaan dat daartoe bevoegd was overeenkomstig het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze wet.
2.
Een erkenning, een ontheffing, een consent, een vergunning, een verlof en een Europese schietwapenpas, verleend vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijft geldig totdat de geldigheidsduur zou zijn verstreken overeenkomstig het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze wet.
3.
De geldigheidsduur van een erkenning, een ontheffing, een consent, een vergunning, een verlof en een Europese schietwapenpas, verleend vóór de inwerkingtreding van deze wet, kan worden verlengd overeenkomstig het recht zoals dat geldt na de inwerkingtreding van deze wet.
Artikel VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel VIII
De tekst van de Wet wapens en munitie wordt in het Staatsblad geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 november 1995
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vijfde december 1995
De Minister van Justitie,