Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Bestuurlijke verhoudingen
- Hoofdstuk 3. Investeringsbudget
+ Hoofdstuk 4. Andere subsidies dan investeringsbudget
+ Hoofdstuk 5. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 7 Wet stedelijke vernieuwing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2011.
1.
Investeringsbudget kan worden verleend aan een gemeente die beschikt over een door de gemeenteraad vastgesteld ontwikkelingsprogramma:
a. waarin de gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing voldoende zijn onderbouwd en worden weergegeven in termen van toetsbare resultaten,
b. waarin wordt ingegaan op de relatie met stedelijke vernieuwing die zich niet richt op de fysieke leefomgeving,
c. dat betrekking heeft op het investeringstijdvak en inzicht geeft in het daaropvolgende tijdvak,
d. dat een financiële paragraaf bevat, die inzicht geeft in de van stedelijke vernieuwing te verwachten kosten en opbrengsten,
e. dat vermeldt met welk resultaat intergemeentelijke afstemming van de ontwikkelingsprogramma's heeft plaatsgevonden, en
f. waarin de in het tweede lid bedoelde landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing in acht zijn genomen.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur worden de landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing vastgesteld en kunnen:
a. nadere regels worden gegeven omtrent de in het eerste en derde lid gestelde eisen en
b. eisen worden gesteld aan de intergemeentelijke afstemming van de ontwikkelingsprogramma's.
3.
Bij de voorbereiding van het ontwikkelingsprogramma betrekken burgemeester en wethouders in elk geval:
a. de ingezetenen van de gemeente en degenen die in de gemeente een belang hebben bij het programma, op de wijze als is voorzien in de verordening die is vastgesteld krachtens artikel 150 van de Gemeentewet,
b. burgemeester en wethouders van de gemeenten, indien van toepassing, die behoren tot dezelfde groep, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder c, als die waartoe de gemeente behoort, dan wel dezelfde plusregio als waarin de gemeente is gelegen, en
c. burgemeester en wethouders van andere gemeenten wier belangen hierbij rechtstreeks in het geding zijn.
4.
De raad van een gemeente als bedoeld in artikel 5, tweede lid, die een meerjarenprogramma voor de onderscheidenlijke uitkeringen van het Grotestedenbeleid voor het investeringstijdvak vaststelt, laat het ontwikkelingsprogramma daarvan deel uitmaken.
5.
In afwijking van het eerste lid kunnen gedeputeerde staten gedurende het investeringstijdvak op aanvraag aan een gemeente, die niet is aangewezen ingevolge artikel 6, derde lid, onder a, investeringsbudget verlenen ten behoeve van een activiteit in het kader van de stedelijke vernieuwing, indien de daartoe strekkende aanvraag vergezeld gaat van een onderbouwing van de voorgenomen stedelijke vernieuwing, waarin in elk geval een financiële paragraaf is opgenomen en welke vermeldt met welk resultaat overleg is gevoerd met betrokken partijen, waaronder, indien van toepassing, mede begrepen burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot dezelfde groep, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder c, als die waartoe de gemeente behoort, dan wel dezelfde plusregio als waarin de gemeente is gelegen.