Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Algemene bepalingen
- § 3. Het reglement
- Paragraaf 3a. Bepalingen met betrekking tot bijzondere politieregisters
+ § 4. Het verstrekken van gegevens uit een politieregister
+ § 5. Rechten van de belanghebbende op kennisneming en verbetering
+ § 6. Bepalingen betreffende het toezicht
+ § 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 13 Wet politieregisters

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Opneming van persoonsgegevens in een tijdelijk register vindt slechts plaats met het oog op het doel waarvoor het register is aangelegd.
2.
Onverminderd het zevende lid en artikel 13d, tweede lid, worden uit een tijdelijk register slechts gegevens verstrekt voor het doel waarvoor het register is aangelegd, tenzij verstrekking plaats vindt ten behoeve van de opneming in een register zware criminaliteit of een voorlopig register.
3.
Op een tijdelijk register zijn de artikelen 6, tweede lid, en 9, eerste lid, niet van toepassing gedurende een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen termijn.
4.
Na afloop van deze termijn is artikel 9, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
5.
De beheerder stelt binnen een week nadat is begonnen met het aanleggen van het register het College bescherming persoonsgegevens daarvan in kennis, tenzij dit inmiddels is vernietigd.
6.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot tijdelijke registers.
7.
Indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat gegevens als bedoeld in artikel 151c, zevende lid, van de Gemeentewet noodzakelijk zijn voor de opsporing van een gepleegd strafbaar feit, kunnen die gegevens worden verstrekt ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit.