Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
+ Titel II. Ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van de notaris
+ Titel III. De uitoefening van het notarisambt
+ Titel IIIa. De toegevoegd notaris
+ Titel IV. De stage, de registratie van de werktijd en de beroepsopleiding van de kandidaat-notaris
+ Titel V. De akten, minuten, grossen en afschriften
+ Titel VI. De kosten van de ambtelijke werkzaamheden
+ Titel VII. De notariële archieven
+ Titel VIII. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
- Titel IX. De tuchtrechtspraak en het toezicht
+ Titel IXa. Het Notarieel Pensioenfonds
+ Titel X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 110 Wet op het notarisambt

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Er is een Bureau Financieel Toezicht. Het Bureau bezit rechtspersoonlijkheid. Het Bureau is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met inbegrip van toezicht op de zorg die zij als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris behoren te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris niet betaamt. Het Bureau is tevens verantwoordelijk voor andere taken die het bij of krachtens deze wet en andere wetten zijn opgedragen.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kan zonodig worden bepaald dat het Bureau daarbij aangegeven andere taken kan verrichten dan die, bedoeld in het eerste lid, indien deze taken verband houden met de in dat lid genoemde taken.
3.
Het bestuur van het Bureau is belast met de algemene leiding van het Bureau en met het beheer en de beschikking over zijn vermogen.
4.
Het bestuur van het Bureau bestaat uit een voorzitter en uit minimaal twee en maximaal vier leden. In het bestuursreglement wordt het aantal leden vastgesteld. Het bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter en één lid moeten over juridische deskundigheid en ervaring beschikken; de andere leden moeten over financiële deskundigheid en ervaring beschikken. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaren en kunnen na aftreden terstond voor eenzelfde termijn eenmaal worden herbenoemd.
5.
De voorzitter vertegenwoordigt het Bureau in en buiten rechte.
6.
Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding van het Bureau. De directeur wordt aangesteld, geschorst en ontslagen door het bestuur. Het personeel van het Bureau wordt door het bestuur, op voordracht van de directeur, aangesteld, geschorst en ontslagen.
7.
Het bestuur stelt een bestuursreglement vast.
8.
De bestuursleden en het personeel van het Bureau moeten, alvorens zij hun taak aanvangen, voor de rechtbank in het arrondissement waarin de plaats van vestiging van het Bureau is gelegen de navolgende eed afleggen: «Ik zweer getrouwheid aan de Koning en de wet.
Ik zweer dat ik mijn taak toegewijd en nauwgezet zal uitvoeren en dat ik, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald, geheimhouding zal betrachten ten aanzien van alles waarvan ik uit hoofde van mijn taakvervulling kennis neem».
De griffier van de rechtbank geeft ter zitting een proces-verbaal van de eedsaflegging af aan de betrokkene.
9.
De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op het Bureau.
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php