Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
+ Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
+ Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
- Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 76 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De notaris is verplicht een deugdelijke administratie te voeren en van zijn vermogenstoestand en van alles wat zijn werkkring betreft een zodanige boekhouding te voeren dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden vastgesteld. De Kamer van Toezicht kan nadere regels stellen omtrent de eisen waaraan de administratie en de boekhouding moeten voldoen.
2.
Uiterlijk op 1 juli van ieder kalenderjaar moet de notaris een balans en een winst- en verliesrekening over het voorafgaande jaar door een registeraccountant laten opstellen. Hij is voorts verplicht uiterlijk op 1 augustus van elk kalenderjaar aan de Kamer van Toezicht een verklaring van een accountant over te leggen waaruit blijkt dat de notaris een deugdelijke administratie en boekhouding als in het eerste lid bedoeld, heeft gevoerd en dat zijn liquiditeitspositie van dien aard is dat hij met name zijn kortlopende verplichtingen jegens derden kan nakomen.
3.
Hij is gehouden inzage van zijn administratie en boekhouding te geven aan de Kamer van Toezicht, aan de Procureur-Generaal en aan de door deze instanties aangewezen personen. De kosten van deze inzage komen ten laste van het Rijk. Indien het naar het oordeel van de Kamer van Toezicht aan de schuld van de notaris is te wijten dat de inzage plaatsvindt, komen de kosten daarvan ten laste van de notaris.
4.
De notaris dient te beschikken over een door de Kamer van Toezicht goedgekeurde verzekering tegen risico's, voortvloeiende uit zijn beroepsaansprakelijkheid.