Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
+ Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
+ Hoofdstuk VI. Toezicht
- Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 71 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Bij vervulling van een opengevallen standplaats draagt de waarnemer aan de nieuwbenoemde notaris binnen twee weken na diens eedsaflegging de door hem overgenomen minuten, registers en repertoria alsmede de in artikel 68 bedoelde door hem overgenomen dossiers en verdere bescheiden over. De waarnemer draagt tevens de door hem tijdens de waarneming verleden akten en vervaardigde dossiers en verdere bescheiden als bedoeld in artikel 68, over.
2.
Indien de nieuwbenoemde notaris wordt benoemd met ingang van de datum waarop het aan de aftredend notaris verleende ontslag ingaat, geschiedt de overdracht aan de nieuwbenoemde notaris door de aftredend notaris binnen twee weken na bedoelde datum. De nieuwbenoemde notaris verricht ten aanzien van de door hem overgenomen minuten, registers en repertoria al datgene waartoe de afgetreden notaris bevoegd of verplicht zou zijn geweest.
3.
De nieuwbenoemde notaris draagt binnen drie maanden na een overdracht als bedoeld in het eerste of tweede lid, de minuten, registers en repertoria die op de eerste januari van het jaar waarin de overdracht plaatsvindt, ouder zijn dan dertig jaar, over aan de bewaarder van de bewaarplaats, bedoeld in artikel 73, tweede lid.
4.
Op een overdracht als bedoeld in dit artikel, is artikel 69 van overeenkomstige toepassing.
5.
Na vervulling van de opengevallen standplaats verschaffen degenen die de praktijkboekhouding onder zich hebben, de bewaarder van het protocol op diens verzoek, gedaan in opdracht van belanghebbenden, de voor de uitoefening van diens werkzaamheden vereiste inlichtingen. Zij zijn van die gehoudenheid bevrijd voor zover zij de praktijkboekhouding aan de bewaarder van het protocol hebben afgegeven.