Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
+ Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
- Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 57 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De notaris die zijn ambtsplichten verwaarloost, zich schuldig maakt aan enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij behoort te betrachten ten opzichte van degene ten behoeve van wie hij optreedt, of aan enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt, kan door de Kamer van Toezicht ambtshalve of naar aanleiding van een klacht in een met redenen omklede beslissing aan de navolgende maatregelen worden onderworpen:
a. waarschuwing;
b. berisping;
c. oplegging van een geldboete van ten hoogste USD 5600;
d. schorsing in de uitoefening van zijn ambt voor ten hoogste één jaar;
e. voordracht tot ontzetting uit zijn ambt, gericht aan het Hof van Justitie.
De maatregelen, genoemd in de onderdelen c en d, kunnen gecombineerd worden opgelegd.
2.
De kandidaat-notaris die zich schuldig maakt aan enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij behoort te betrachten ten opzichte van degene ten behoeve van wie hij optreedt, of aan enig handelen of nalaten dat een behoorlijk kandidaat-notaris niet betaamt, kan door de Kamer van Toezicht ambtshalve of naar aanleiding van een klacht in een met redenen omklede beslissing aan de navolgende maatregelen worden onderworpen:
a. waarschuwing;
b. berisping;
c. een intrekking van de stageverklaring voor een periode van ten hoogste twee jaar.
3.
De Kamer van Toezicht kan bepalen dat een maatregel, genoemd in het eerste lid, onderdeel c of d, of het tweede lid, onderdeel c, slechts ten uitvoer zal worden gelegd, geheel of gedeeltelijk, indien de notaris onderscheidenlijk de kandidaat-notaris zich gedurende een bij het opleggen van de maatregel bepaalde proeftijd, die ten hoogste twee jaar kan duren, heeft schuldig gemaakt aan een handelen of nalaten als bedoeld in het eerste of tweede lid, of niet in overeenstemming heeft gehandeld met bij het opleggen van de maatregel gestelde, gedurende die proeftijd geldende bijzondere voorwaarden. De bijzondere voorwaarden mogen de godsdienstige of staatkundige vrijheid niet beperken.
4.
Bij het toepassen van een maatregel, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, c of d, of in het tweede lid, onderdeel c, kan de Kamer van Toezicht besluiten tot op een door haar te bepalen wijze van openbaarmaking van de maatregel, al dan niet met de gronden waarop deze maatregel berust. De openbaarmaking vindt plaats nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
5.
De Kamer van Toezicht is bevoegd een uitspraak te doen omtrent de laakbaarheid van het gedrag van de notaris of kandidaat-notaris jegens wie een klacht is ingediend, zonder een in het eerste of tweede lid genoemde maatregel toe te passen.
6.
Schorsing in de uitoefening van de werkzaamheden als notaris of als kandidaat-notaris brengt mede verlies van de betrekkingen, waarbij de hoedanigheid van notaris of kandidaat-notaris vereiste is voor de verkiesbaarheid of benoembaarheid.
7.
De geldboete komt ten bate van het Rijk en wordt ingevorderd met overeenkomstige toepassing van titel 5 van hoofdstuk VIII van de Belastingwet BES.
8.
Notarissen en kandidaat-notarissen blijven in geval van ontslag of ontzetting uit het ambt aan de tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van in het eerste of tweede lid bedoeld handelen of nalaten gedurende de tijd dat zij als notaris of kandidaat-notaris werkzaam waren.