Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
+ Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
- Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 56 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Klachten tegen notarissen of kandidaat-notarissen worden schriftelijk ingediend bij de Voorzitter van de Kamer van Toezicht. Deze kan de klager en de notaris of kandidaat-notaris tegen wie een klacht is gericht, horen of door een ander lid doen horen.
2.
De Voorzitter van de Kamer van Toezicht kan kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk ongegronde klachten alsmede klachten die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht zijn, bij met redenen omklede beschikking afwijzen. Hij brengt klachten die niet in der minne worden opgelost of niet door hem worden afgewezen, ter kennis van de Kamer van Toezicht. Hiervan wordt, evenals van de afwijzing van een klacht door de Voorzitter van de Kamer van Toezicht, bij aangetekende brief met bevestiging van ontvangst kennis gegeven aan de klager en aan de betrokken notaris of kandidaat-notaris. In geval van afwijzing van een klacht wordt in de brief de termijn waarbinnen en de wijze waarop verzet kan worden gedaan, vermeld.
3.
Tegen de afwijzing van een klacht door de Voorzitter van de Kamer van Toezicht kan de klager binnen veertien dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving schriftelijk verzet doen bij de Kamer van Toezicht.
4.
De Kamer van Toezicht doet geen uitspraak over het verzet dan na de klager te hebben gehoord, althans daartoe behoorlijk te hebben opgeroepen.
5.
Indien de Kamer van Toezicht van oordeel is dat de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is, verklaart zij het verzet ongegrond en blijft de beslissing van de Voorzitter van de Kamer van Toezicht in stand. De beslissing van de Kamer van Toezicht wordt met redenen omkleed.
6.
Indien de Kamer van Toezicht van oordeel is dat de klacht niet kennelijk niet-ontvankelijk, niet kennelijk ongegrond en niet van onvoldoende gewicht is, verklaart zij het verzet gegrond en vervalt de beslissing van de Voorzitter van de Kamer van Toezicht.
7.
Van een beslissing van de Kamer van Toezicht als bedoeld in het vijfde of zesde lid, wordt schriftelijk kennis gegeven aan de klager en aan de betrokken notaris of kandidaat-notaris.
8.
Tegen een beslissing van de Kamer van Toezicht als bedoeld in het vijfde of zesde lid, staat geen rechtsmiddel open. In de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in het zevende lid, wordt zulks vermeld.