Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
+ Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
- Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 55 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De Kamer van Toezicht is samengesteld uit:
a. twee leden van het Hof van Justitie, waarvan één de voorzitter is;
b. één deskundig lid, benoemd door Onze Minister voor een periode van drie jaar met stilzwijgende verlenging van drie jaar.
2.
Onze Minister kan ten hoogste twee deskundige plaatsvervangende leden benoemen voor een periode van drie jaar met stilzwijgende verlenging van drie jaar.
3.
Tussen de personen, benoemd ingevolge het eerste of tweede lid, mag niet bestaan de verhouding van echtgenoten, bloed- of aanverwantschap tot en met de derde graad, een samenwerkingsverband tot het uitoefenen van het notarisambt of het beroep van kandidaat-notaris of de verhouding van werkgever tot werknemer.
4.
Het lid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of een lid als bedoeld in het tweede lid, kan door het Hof van Justitie worden ontslagen:
a. wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf is veroordeeld;
b. wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft gekregen of wegens schulden is gegijzeld;
c. wegens wangedrag of onzedelijkheid of bij gebleken voortdurende achteloosheid in de uitoefening van zijn functie;
d. wegens overtreding van artikel 78, eerste lid.
5.
Het lid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of een lid als bedoeld in het tweede lid, wordt door het Hof van Justitie ontslagen:
a. indien hij door ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;
b. bij ongeschiktheid voor zijn functie, anders dan door ziekten of gebreken;
c. indien hij geen notaris of kandidaat-notaris meer is.
6.
Bij een ontslag op grond van het vierde of vijfde lid, onderdeel a of b, wordt het betrokken lid gehoord, althans daartoe behoorlijk opgeroepen.
7.
Een substituut-griffier van het Gerecht of diens waarnemer is secretaris van de Kamer van Toezicht.
8.
Het archief van de Kamer van Toezicht wordt bewaard ter griffie van het Hof van Justitie.