Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Algemeen deel
+ 2. Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen
- 3. Deel Prudentieel Toezicht Financiële Ondernemingen
+ 3a. Deel Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële ondernemingen
+ 4. Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
+ 5. Deel Gedragstoezicht financiële markten
+ 6. Deel bijzondere maatregelen betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel
+ 7. Deel Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet op het financieel toezicht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 3:267d
Deze afdeling is van toepassing op overeenkomsten waarbij een verzekeraar of tot dezelfde groep behorende onderneming met zetel in Nederland partij is, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst.
1.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder gebeurtenis verstaan:
a. het voorbereiden van een overdrachtsplan als bedoeld in artikel 3:159c, eerste of tweede lid;
b. de mededeling, bedoeld in artikel 3:159d, eerste lid;
c. het uitoefenen van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:159d, tweede lid;
d. een besluit als bedoeld in 3:159f;
e. het overleggen en het verzoek als bedoeld in artikel 3:159u;
f. het uitspreken van de overdrachtsregeling, bedoeld in artikel 3:159ij, eerste lid;
g. het goedkeuren van het overdrachtsplan, bedoeld in artikel 3:159ij, tweede en derde lid;
h. het verbinden van voorwaarden met betrekking tot de voldoening van de prijs, bedoeld in artikel 3:159ij, vierde lid;
i. de benoeming van een of meer overdragers, bedoeld in artikel 3:159z, eerste lid;
j. het instellen van hoger beroep, bedoeld in artikel 3:159aa eerste lid;
k. het instellen van verzet, bedoeld in artikel 3:159aa, derde lid;
l. de gegrondverklaring van het verzet, bedoeld in artikel 3:159aa, zesde lid;
m. het achterwege blijven van vernietiging als bedoeld in artikel 3:159aa, zesde lid;
n. een verzoek als bedoeld in artikel 3:159ag, eerste lid;
o. een besluit als bedoeld in artikel 6:1;
p. een besluit als bedoeld in artikel 6:2; of
q. een gebeurtenis naar een ander recht dan Nederlands recht, die vergelijkbaar is met de gebeurtenissen, bedoeld in onderdelen a tot en met p.
2.
Met een gebeurtenis worden gelijkgesteld handelingen die een gebeurtenis voorbereiden of uitvoeren, de uitoefening van bevoegdheden die met de gebeurtenis verband houden of het ontstaan dan wel nakomen van verplichtingen die met de gebeurtenis verband houden.
1.
Een wederpartij in een rechtsverhouding met een verzekeraar of een tot dezelfde groep behorende onderneming kan zonder toestemming van de Nederlandsche Bank geen beroep doen op een beding dat hem naar aanleiding van een gebeurtenis het recht geeft tot:
a. uitoefening van daaruit voortvloeiende rechten of bevoegdheden;
b. het verlangen van nakoming van daaruit voortvloeiende verplichtingen; of
c. beëindiging, wijziging of vervanging van de rechtsverhouding of van daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden of verplichtingen.
2.
Jegens de verzekeraar of een tot dezelfde groep behorende onderneming kan geen beroep worden gedaan op het zich voordoen van een omstandigheid die het gevolg is van een gebeurtenis, daaronder begrepen een tekortkoming of een opeisbaarheidsgrond.
3.
Onder de in het eerste lid genoemde rechten, bevoegdheden en verplichtingen zijn mede begrepen rechten en verplichtingen die de wederpartij of een derde het recht of de bevoegdheid geven tot:
a. het opeisen van een vordering;
b. de opeisbaarheid van een vordering beëindigen;
c. het verlangen van een vorm van zekerheid;
d. het overdragen van een goed;
e. het brengen van wijziging in het bedrag van een vordering of het tijdstip waarop een betaling dient te geschieden;
f. het uitoefenen van een bevoegdheid tot opschorting, verrekening of inhouding;
g. het instellen van een tegenvordering; of
h. het verhinderen of onderwerpen aan voorwaarden van de uitoefening van een recht of een bevoegdheid die de verzekeraar of een tot dezelfde groep behorende onderneming op grond van de wet of overeenkomst toekomt.
4.
Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing op:
a. een recht dat krachtens een in het eerste lid bedoelde rechtsverhouding toekomt aan een centrale bank of, in verband met deelname aan een systeem als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, van de Faillissementswet, aan een andere deelnemer die deelneemt aan het systeem;
b. een recht dat voortvloeit uit een door de verzekeraar gesloten financiëlezekerheidsovereenkomst.
Artikel 3:267g
Jegens de verzekeraar of een tot dezelfde groep behorende onderneming kan geen beroep worden gedaan op een mededelingsverplichting of verplichting tot het verstrekken van informatie met betrekking tot een gebeurtenis.