Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Belastingplichtige
+ Hoofdstuk III. Wijze van heffing
- Hoofdstuk IV. Tarief
+ Hoofdstuk V. Naheffing
+ Hoofdstuk VI. Teruggaaf bedrijfsvoertuigenpark
+ Hoofdstuk VII. Motorrijtuigen in een bedrijfsvoorraad of bij een herstelbedrijf
+ Hoofdstuk VIII. Vrijstellingen
+ Hoofdstuk IX. Controle
+ Hoofdstuk X. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk Xa. Overgangsrecht oudere motorrijtuigen
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 23 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Voor een personenauto bedraagt de belasting:
2.
De belasting voor een personenauto wordt verhoogd met een brandstoftoeslag, tenzij deze personenauto is bestemd om te worden aangedreven door een kracht die uitsluitend wordt ontleend aan benzine, een product dat ingevolge artikel 28 van de Wet op de accijns gelijkwaardig is aan lichte olie, of een combinatie van deze brandstoffen. De brandstoftoeslag bedraagt bij aandrijving door een kracht die:
a. wordt ontleend aan dieselolie of een product dat ingevolge artikel 28 van de Wet op de accijns gelijkwaardig is aan gasolie of een combinatie van deze brandstoffen:
€ 63,75 bij een eigen massa van 500 kg of minder;
€ 75,46 bij een eigen massa van 600 kg;
€ 87,15 bij een eigen massa van 700 kg;
€ 99,07 bij een eigen massa van 800 kg;
€ 115,94 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 12,57 per 100 kg eigen massa boven 900 kg;
b. niet uitsluitend wordt ontleend aan een motorbrandstof als bedoeld in de aanhef of in onderdeel a:
€ 74,79 bij een eigen massa van 500 kg of minder;
€ 89,65 bij een eigen massa van 600 kg;
€ 104,51 bij een eigen massa van 700 kg;
€ 119,37 bij een eigen massa van 800 kg;
€ 130,38 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 13,82 per 100 kg eigen massa boven 900 kg.
Voor de toepassing van dit lid wordt aandrijving door een kracht die wordt ontleend aan een elektromotor als bedoeld in artikel 22, derde lid, buiten beschouwing gelaten.
3.
In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, bedraagt de aldaar bedoelde brandstoftoeslag: nihil bij een eigen massa van 800 kg of minder en € 14,43 bij een eigen massa van 900 kg of meer, vermeerderd met € 14,43 per 100 kg eigen massa boven 900 kg bij aandrijving door een kracht die wordt ontleend aan aardgas en eveneens bij aandrijving door een kracht die wordt ontleend aan vloeibaar gemaakt petroleumgas, indien:
a. voor de personenauto een typegoedkeuring is verleend als bedoeld in artikel 22 van de Wegenverkeerswet 1994 dan wel een individuele goedkeuring als bedoeld in artikel 26 van die wet, met toepassing van de normen zoals die zijn neergelegd in Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2008, L 199);
b. de personenauto is voorzien van een installatie die tot gevolg heeft dat de emissies van die personenauto ten minste 30% lager zijn dan de emissienormen zoals neergelegd in de in onderdeel a bedoelde richtlijn;
c. de installatie als bedoeld in onderdeel b voldoet aan de door Onze Minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde eisen; deze eisen zullen in ieder geval betrekking hebben op:
1°. de ongevoeligheid van de installatie voor de brandstofsamenstelling;
2°. het niet kunnen wijzigen van de afstelling van het systeem, anders dan door of onder toezicht van de fabrikant of leverancier;
3°. het voorzien zijn van een systeem dat de correcte werking van de installatie bewaakt en de bestuurder daarover informeert; en
d. met betrekking tot de personenauto overeenkomstig de door Onze Minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde bepalingen in het kentekenregister en op het kentekenbewijs de aanduiding G3 is opgenomen.