Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Kennisgeving
+ Hoofdstuk 3. Onderzoek
+ Hoofdstuk 4. Maatregelen
+ Hoofdstuk 5
+ Hoofdstuk 6. Beroep op de administratieve rechter
+ Hoofdstuk 7. Verdere bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving
- Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 71 Wet milieugevaarlijke stoffen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2008.
1.
Deze wet is niet van toepassing op stoffen en preparaten, voor zover daaromtrent regelen zijn gesteld bij de Geneesmiddelenwet ( Stb. 1958, 408) of de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden , dan wel zijn of worden gesteld krachtens die wetten. Indien het bij Koninklijke Boodschap van 17 januari 1983 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende voorstel van een Diergeneesmiddelenwet kracht van wet verkrijgt, is de onderhavige wet evenmin van toepassing op stoffen en preparaten, voor zover daaromtrent regelen zijn gesteld bij die wet, dan wel zijn of worden gesteld krachtens die wet.
2.
Deze wet laat het met betrekking tot stoffen of preparaten bij of krachtens de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) bepaalde onverlet.
3.
Deze wet is niet van toepassing op het vervoeren, het ten vervoer aanbieden en het ten vervoer aannemen, het laden en het lossen en het nederleggen tijdens het vervoer van stoffen, preparaten of micro-organismen, alsmede op het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel waarin of waarop zich zodanige stoffen, preparaten of micro-organismen of resten daarvan bevinden, voor zover daaromtrent regelen zijn gesteld bij of krachtens de Wet luchtvaart , dan wel op de handelingen genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van stoffen, preparaten of micro-organismen, voor zover daaromtrent regelen zijn gesteld bij of krachtens die wet . Met betrekking tot de verpakking van genetische gemodificeerde micro-organismen blijven de bij of krachtens deze wet gestelde regels van kracht indien die organismen zich bij de handelingen, bedoeld in de eerste volzin, niet bevinden in een verpakking die voldoet aan de regels die terzake zijn gesteld bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of de Wet luchtvaart .
4.
Krachtens deze wet worden geen regelen gesteld met betrekking tot het zich ontdoen van stoffen en preparaten door het brengen daarvan in oppervlaktewateren, voor zover in het stellen van zodanige regelen is voorzien door het vaststellen van grenswaarden krachtens artikel 1a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ( Stb. 1969, 536) of voor zodanig zich ontdoen een verbod geldt krachtens artikel 3 van de Wet verontreiniging zeewater ( Stb. 1975, 352).