Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Aard bepalingen
Artikel 3. Medezeggenschapsraad
Artikel 4. Voorzitter medezeggenschapsraad
Artikel 5. Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden
Artikel 6. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
Artikel 7. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
Artikel 8. Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad
Artikel 9. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad
Artikel 10. Adviesbevoegdheid personeels- of ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad
Artikel 11. Regels wijze besluitvorming
Artikel 12. Adviesaanvrage
Artikel 13. Nadere regels bijzondere bevoegdheden
Artikel 14. Medezeggenschapsreglement
Artikel 15. Inhoud medezeggenschapsreglement
Artikel 16. Bijlagen medezeggenschapsreglement
Artikel 17. Geldigheidsduur bijzondere bevoegdheden ingevolge toepassing artikel 15, tweede lid
Artikel 18. Commissie voor geschillen
Artikel 19. Competentie commissie
Artikel 20. Geschillen bijzondere instemmingsbevoegdheid
Artikel 21. Geschil inhoud medezeggenschapsreglement
Artikel 22. Geschil bijzondere adviesbevoegdheid raad
Artikel 23. Geschil interpretatie
Artikel 24. Nadere geschillen
Artikel 25. Procesbevoegdheid medezeggenschapsraad
Artikel 26. Geledingenraden
Artikel 27. Deelraden
Artikel 28. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Artikel 29. Gemeenschappelijke geledingenraden
Artikel 30. Afwijking bij bijzondere omstandigheden
Artikel 31. Ontheffing in verband met eigen aard
Artikel 32. Voorzieningen
Artikel 33. Scholing
Artikel 34. Inhouding vergoeding
Artikel 35. Wet op de ondernemingsraden
Artikel 36. Intrekking WMO; Besluit medezeggenschap onderwijs ; wijziging Invoeringswet W.H.B.O.
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39. Overgangsrecht bevoegdheden artikel 8
Artikel 40. Overgangsrecht medezeggenschapreglement
Artikel 41. Overgangsrecht bijzondere bevoegdheden
Artikel 42. Overgangsrecht medezeggenschapsraad
Artikel 43. Commissies voor geschillen
Artikel 44. Beslissing aanhangige geschillen
Artikel 45. Voorlopige medezeggenschapsraad
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48. Wijzigingsbepalingen bevoegd gezag openbare school
Artikel 49. Verslag
Artikel 50. Inwerkingtreding; citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 1 Wet medezeggenschap onderwijs 1992

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2010.
1.
Deze wet verstaat onder:
a. "Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. «school»: een openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , een openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, dan wel een openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, een openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere school, cursus dan wel inrichting voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs , een uit 's Rijks kas bekostigde instelling voor educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en een openbare of uit de openbare kas bekostigde school als bedoeld in de Experimentenwet onderwijs ;
c. "het bevoegd gezag": voor wat betreft
1°. een gemeentelijke school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen;
2°. een andere openbare school:
het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan,
3°. een bijzondere school: het schoolbestuur;
d. «leerlingen»: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs en deelnemers in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;
e. "ouders": de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen;
f. «schoolleiding»: de directeur in de zin van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en de rector, directeur of de leden van de centrale directie in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs , alsmede de conrectoren of de adjunct-directeuren.
2.
In deze wet wordt onder personeel mede verstaan personeel van de school dat is benoemd in algemene dienst van het bevoegd gezag.