Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wet werk en bijstand
Artikel II. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel III. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel IV. Algemene Kinderbijslagwet
Artikel V. Algemene nabestaandenwet
Artikel VI. Algemene Ouderdomswet
Artikel VII. Werkloosheidswet
Artikel VIII. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel IX. Toeslagenwet
Artikel X. Wet arbeid en zorg
Artikel XI. Ziektewet
Artikel XII. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XIII. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XIV. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XV. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel XVI. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX. Overgangsrecht Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XX. Inwerkingtreding
Artikel XXI. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat maatregelen noodzakelijk zijn om sociale zekerheidsuitkeringen in stand en toegankelijk te houden, extra ondersteuning te bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, ernstige misdragingen jegens uitvoerders van de sociale zekerheidswetten tegen te gaan en de bijstand meer activerend te maken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten">
Artikel XIX. Overgangsrecht Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Op de schuldenaar op wie op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van artikel XVI de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is, is gedurende de periode dat uitvoering wordt gegeven aan die regeling artikel XVI niet van toepassing.
Artikel XX. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXI. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 2 juli 2014
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de vijftiende juli 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,