Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIIA
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.
Wet van 13 april 2004 tot wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de bevordering van de kwaliteit van de rampenbestrijding door middel van een planmatige aanpak en de aanscherping van het provinciale toezicht en tot wijziging van de Wet ambulancevervoer (Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van de rampenbestrijding te versterken door het bevorderen van territoriale congruentie, het verbeteren van de planmatige aanpak, en aanscherping van het provinciale toezicht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Brandweerwet 1985.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet rampen en zware ongevallen.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet ambulancevervoer.]
A.
[Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]
B.
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
C.
[Wijzigt de Gemeentewet.]
D.
[Wijzigt de Provinciewet.]
E.
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
A.
Artikel 3, derde lid, van de Brandweerwet 1985 zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van deze wet is niet van toepassing op de eerste voordracht van een algemene maatregel van bestuur tot vaststelling van de verdeling van gemeenten in regio's, ter gelegenheid van de inwerkingtreding van deze wet.
B.
1. De organisatieplannen, bedoeld in artikel 4a van de Brandweerwet 1985 en artikel 6 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen, zoals deze komen te luiden na de inwerkingtreding van deze wet, en de rampenplannen, rampbestrijdingsplannen en beheersplannen, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van de Wet rampen en zware ongevallen, zoals deze komen te luiden na de inwerkingtreding van deze wet, worden uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van deze wet, vastgesteld.
2. De termijnen, bedoeld in de artikelen 7, tweede lid, 8, tweede lid en 9, tweede lid, van de Wet rampen en zware ongevallen, zoals deze komen te luiden na de inwerkingtreding van deze wet, worden ten behoeve van de beoordeling van de in die artikelen bedoelde plannen die uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van deze wet zijn vastgesteld, verlengd tot zes maanden.
A.
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen , voor zover het berustte op de Wet rampen en zware ongevallen , op de artikelen 10a, derde lid, 10b, vierde lid, 11a, vierde lid, en 11b, derde lid, van die wet.
B.
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen op artikel 4a, eerste en tweede lid, van de Wet rampen en zware ongevallen.
C.
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit rampbestrijdingsplannen luchtvaartterreinen op artikel 4a, eerste en tweede lid, van de Wet rampen en zware ongevallen.
D.
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten , voor zover het berustte op de Wet rampen en zware ongevallen , op artikel 25, vierde lid, van die wet.
E.
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 op artikel 25, vierde lid, van de Wet rampen en zware ongevallen.
F.
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit risico's zware ongevallen 1999 , voor zover het berustte op de Wet rampen en zware ongevallen , op de artikelen 10a, 10c en 25b van die wet.
G.
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Vuurwerkbesluit , voor zover het berustte op de Wet rampen en zware ongevallen , op artikel 10a, derde lid, van die wet.
Artikel VIIA
[Wijzigt wetsvoorstel 28 635.]
Artikel VIII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 april 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de zesde mei 2004
De Minister van Justitie ,