Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet invoering mutatiesysteem AKW

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.
Wet van 4 december 1991, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en van enige andere wetten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het systeem van een driemaandelijkse schriftelijke aanvraag om kinderbijslag te vervangen door een systeem waarin na een eenmalige aanvraag om kinderbijslag uitsluitend mutaties in de feiten en omstandigheden behoeven te worden gemeld, alsmede enige wijzigingen van technische aard door te voeren; en dat het voorts wenselijk is de in de Wet op de studiefinanciering ( Stb. 1991, 112) opgenomen regeling van het recht op kinderbijslag te integreren in de Algemene Kinderbijslagwet ( Stb. 1990, 128);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
De Sociale verzekeringsbank is bevoegd een aanvraag om kinderbijslag over het vierde kalenderkwartaal van 1991 aan te merken als een aanvraag bedoeld in artikel 14 van de Algemene Kinderbijslagwet.
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.
Artikel VI
Deze wet kan worden aangehaald als Wet invoering mutatiesysteem AKW.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 4 december 1991
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negentiende december 1991
De Minister van Justitie,