Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Wet van 12 mei 1999 tot wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het regresrecht van de uitvoeringsorganen van de sociale ziektekostenverzekeringen uit te breiden naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het regresrecht in de Ziekenfondswet te versterken, alsmede enkele technische wijzigingen in deze wetten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
ARTIKEL II
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
ARTIKEL III
[Wijzigt Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.]
ARTIKEL IV
Artikel 65b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is uitsluitend van toepassing indien het feit dat aanleiding geeft tot het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 6 van die wet, veroorzaakt is op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet.
ARTIKEL V
Degenen die naar de omstandigheden beoordeeld hier te lande woonachtig zijn en die bij de inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet) , de leeftijd van 65 jaar hadden bereikt en medeverzekerd waren ingevolge de Ziekenfondswet , worden geacht te hebben voldaan aan de in artikel 3, eerste lid, onder c, en zevende lid, van de Ziekenfondswet genoemde voorwaarden.
ARTIKEL VI
[Wijzigt de Wijzigingswet Ziekenfondswet, Wet tarieven gezondheidszorg, etc. (wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen en uitvoeringsorganen volksgezondheid.]
1.
Deze wet treedt, behoudens het bepaalde in het tweede lid, in werking op 1 juli 1999.
2.
Artikel V treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1998.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 mei 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven zeventiende juni 1999
De Minister van Justitie,