Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Besluitvorming nieuwe voortgezette kunstopleidingen
Artikel 3. Registratie nieuwe voortgezette kunstopleidingen m.i.v. 1998–1999
Artikel 4. Registratie opleiding hogere informatica HvA buiten gemeente van vestiging m.i.v. 1998–1999
Artikel 5. Vervallen van afstudeerroutes uit het register 1998–1999
Artikel 6. Voltooiing afstudeerroute
Artikel 7. Bekendmaking wijzigingen in het register m.i.v. 1998–1999
Artikel 8. Wijzigingen van de wet HOOP-maatregelen 1996
Artikel 9. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998-1999

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998–1999
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat met ingang van het studiejaar 1998–1999 een aanvang kan worden gemaakt met het onderwijs in enkele nieuwe voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek;
dat in verband hiermee een wettelijke voorziening dient te worden getroffen onder meer ter afwijking van artikel 6.16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
dat het voorts wenselijk is dat een aantal in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs vermelde afstudeerroutes op het gebied van het kunstvakonderwijs uit dat register vervalt;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze wet wordt verstaan onder: «wet»: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoe k;
«Informatie Beheer Groep»: de Informatie Beheer Groep, bedoeld in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;
«register»: het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13 van de wet;
«hogeschool»: een bekostigde hogeschool als bedoeld in artikel 1.8 van de wet;
«opleiding»: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet.
Artikel 2. Besluitvorming nieuwe voortgezette kunstopleidingen
In afwijking van artikel 6.16, eerste, vierde en vijfde lid, van de wet bestaat met ingang van het studiejaar 1998–1999 ten aanzien van de in bijlage 1 bij deze wet vermelde voortgezette kunstopleidingen, in voorkomende gevallen onder de in die bijlage vermelde voorwaarden, aanspraak op de rechten, genoemd in artikel 1.9, eerste en tweede lid, van de wet.
1.
In afwijking van artikel 6.16, vijfde lid, van de wet en in afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin, en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet registreert de Informatie Beheer Groep de in bijlage 1 bij deze wet vermelde voortgezette kunstopleidingen en in voorkomende gevallen de in die bijlage vermelde voorwaarden in het register dat betrekking heeft op het studiejaar 1998–1999, in het onderdeel Taal en cultuur, subonderdeel Voortgezette kunstopleidingen. Artikel 6.13, vierde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing. De registratie geschiedt overeenkomstig de door het instellingsbestuur van de desbetreffende hogeschool verstrekte gegevens.
2.
De Informatie Beheer Groep weigert registratie in het register, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend, indien:
a. de in het eerste lid bedoelde gegevens niet uiterlijk 1 juni 1998 door de Informatie Beheer Groep zijn ontvangen, dan wel
b. deze uiterlijk op genoemde datum ontvangen gegevens naar het oordeel van de Informatie Beheer Groep niet volledig zijn en vervolgens niet binnen een door de Informatie Beheer Groep te bepalen termijn is voorzien in de ontbrekende gegevens.
3.
Artikel 6.14, vijfde lid, eerste volzin, van de wet is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4. Registratie opleiding hogere informatica HvA buiten gemeente van vestiging m.i.v. 1998–1999
In afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin, en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet neemt de Informatie Beheer Groep van de opleiding hogere informatica die wordt verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, in het register dat betrekking heeft op het studiejaar 1998–1999, het gegeven op dat het onderwijs in deze opleiding tevens wordt gegeven in de gemeente Almere.
Artikel 5. Vervallen van afstudeerroutes uit het register 1998–1999
De Informatie Beheer Groep verwijdert de in bijlage 2 bij deze wet vermelde afstudeerroutes uit de gegevens, bedoeld in artikel 6.13, vierde lid, onderdeel d, van de wet, zoals opgenomen in het register dat betrekking heeft op het studiejaar 1998–1999.
Artikel 6. Voltooiing afstudeerroute
Studenten die in het studiejaar 1997–1998 aan een hogeschool binnen een opleiding als vermeld in bijlage 2 bij deze wet een afstudeerroute volgen, worden in de gelegenheid gesteld deze afstudeerroute aan die hogeschool binnen een redelijke termijn te voltooien.
Artikel 7. Bekendmaking wijzigingen in het register m.i.v. 1998–1999
De uit deze wet voortvloeiende wijzigingen in het register dat op het studiejaar 1998–1999 betrekking heeft, worden door de Informatie Beheer Groep bekendgemaakt voor 1 juli 1998. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel 8. Wijzigingen van de wet HOOP-maatregelen 1996
[Wijzigt het voorstel van wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen (Kamerstukken I, 1997/98, 25 370).]
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 15 mei 1998. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt gepubliceerd wordt uitgegeven na 14 mei 1998 treedt deze wet in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 mei 1998.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 mei 1998
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de negentiende mei 1998
De Minister van Justitie,