{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten opgenomen overeenkomstenstelsel te vereenvoudigen, opdat de overeenkomsten beter toegesneden kunnen worden op de behoeften van de contractsluitende partijen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
Artikel II
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet tarieven gezondheidszorg.]
Artikel IV [Vervalt per 01-01-2007]
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet toelating zorginstellingen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel VIII
[Wijzigt deze wet.]
1.
De ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Ziekenfondswet dan wel artikel 42, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor de datum van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel Q, en II, onderdeel M, van deze wet, gesloten overeenkomsten vervallen uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van laatstgenoemde artikelen.
2.
De voor de datum van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel Q, en II, onderdeel M, door het College zorgverzekeringen ingevolge artikel 44a van de Ziekenfondswet dan wel artikel 42a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vastgestelde modelovereenkomsten en goedgekeurde uitkomsten, vervallen uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van eerstgenoemde artikelen.
Artikel X
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de met deze wet in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aangebrachte wijzigingen.
1.
Na inwerkingtreding van artikel I van deze wet berust het Besluit voorzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering op artikel 11b van de Ziekenfondswet.
2.
Na inwerkingtreding van artikel II van deze wet berust:
b. het Besluit immunologische farmaceutische producten mede op artikel 6, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
c. het Besluit van 7 juli 1998, houdende verlenging van de overgangsperiode voor het ontvangen ten laste van de verzekering ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van verpleging en verzorging gedurende meer dan drie uren per dag (Stb. 439) op artikel 6, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
e. het Besluit wachttijden bijzondere ziektekostenverzekering op artikel 13, tweede lid, van de van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Artikel XII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XIII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 9 december 2004
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2005
De Minister van Justitie ,