Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Opheffing en grenswijziging van gemeenten
+ § 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet herindeling gemeenten Rotterdam en Rozenburg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 29 oktober 2009 tot herindeling van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeente Rozenburg door een grenswijziging toe te voegen aan de gemeente Rotterdam;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling wordt de gemeente Rozenburg opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de op te heffen gemeente Rozenburg toegevoegd aan de gemeente Rotterdam door een grenswijziging van de gemeente Rotterdam, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart .
Artikel 3
In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet algemene regels herindeling is voor deze herindeling de datum van herindeling 18 maart 2010.
Artikel 4
Voor de op te heffen gemeente Rozenburg wordt de gemeente Rotterdam aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
1.
Voor de gemeente Rotterdam worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2.
In afwijking van artikel 55 van de Wet algemene regels herindeling vinden de tussentijdse raadsverkiezingen plaats op de datum van de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden die in 2010 ingevolge de Kieswet worden gehouden.
3.
Voorafgaand aan de datum van herindeling vinden de reguliere raadsverkiezingen, die ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden niet plaats in de op te heffen gemeente Rozenburg en de gemeente Rotterdam.
1.
Na de datum van herindeling wordt gedurende het jaar 2010 de algemene uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in artikel 6 van de Financiële-verhoudingswet, voor de gewijzigde gemeente Rotterdam berekend aan de hand van de maatstaven die krachtens artikel 8, derde lid van de Financiële-verhoudingswet zijn vastgesteld, met dien verstande dat voor zover de peildatum van de maatstaven voor de datum van herindeling ligt, de maatstaven worden berekend aan de hand van de gegevens van de op te heffen gemeente Rozenburg en de gemeente Rotterdam tezamen.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet waarvan de verdeling aan de hand van maatstaven wordt vastgesteld.
Artikel 7
In artikel 7, vierde lid, van de Wet op de rechterlijke indeling vervalt met ingang van de datum van herindeling in het gestelde onder «Arrondissement Rotterdam», «Rozenburg,».
Artikel 8
In de bijlage , genoemd in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993 vervalt met ingang van de datum van herindeling in het gestelde onder «Rotterdam-Rijnmond», «Rozenburg».
Artikel 9
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 10
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 29 oktober 2009
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de tiende november 2009
De Minister van Justitie ,