Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Opheffing en instelling en grenswijziging van gemeenten
+ § 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet herindeling gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 18 juli 2009 tot herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum samen te voegen en het andere deel van de gemeente Meerlo-Wanssum toe te voegen aan de gemeente Venray;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Horst aan de Maas ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en een deel van de op te heffen gemeente Meerlo-Wanssum, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart .
Artikel 3
Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens van de gemeente Venray gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart .
Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Horst aan de Maas wordt de op te heffen gemeente Horst aan de Maas aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum wordt de nieuwe gemeente Horst aan de Maas aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid , in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
Artikel 6
Voor de op te heffen gemeente Meerlo-Wanssum wordt de gemeente Venray aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 44, eerste lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;
d. artikel 45, tweede lid , in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas;
e. artikel 48, tweede lid , in verband met de verschuldigde uitkeringen aan het rijk, provincie of andere gemeenten;
f. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
g. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;
h. artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeentelijke basisadministratie.
1.
Voor de nieuwe gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2.
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Horst aan de Maas wordt de op te heffen gemeente Horst aan de Maas belast.
3.
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray.
4.
De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.
Artikel 8
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 9
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
Artikel 10
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 11
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Tavarnelle, 18 juli 2009
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2009
De Minister van Justitie ,