Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel II. Wijziging van de Wet arbeid en zorg
Artikel III. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel IV. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel V. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel VI. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel VII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel VIII. Wijziging van de Ziektewet
Artikel IX. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel X. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel XI. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel XII. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XIII. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XIV. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XV. Wijziging van de Zorgverzekeringswet
Artikel XVI. Wijziging van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XVII. Wijziging van de Verzamelwet SZW-wetten 2001
Artikel XVIII. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XIX. Inwerkingtreding
Artikel XX. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 23 december 2010 tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoering van enige wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te vereenvoudigen en enkele begrippen in die wetten te harmoniseren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XVII. Wijziging van de Verzamelwet SZW-wetten 2001
[Wijzigt de Verzamelwet SZW-wetten 2001 (Stb. 2001/692).]
Artikel XIX. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XX. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 23 december 2010
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Financiën,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,