Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ § 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 13 september 1995, tot gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Berlicum, Boxtel, Den Dungen, Esch, Haaren, Helvoirt, 's-Hertogenbosch, Liempde, Rosmalen en Sint-Michielsgestel opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling worden de nieuwe gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel ingesteld.
Artikel 3
De nieuwe gemeente Boxtel bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Artikel 4
De nieuwe gemeente Haaren bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.
Artikel 5
De nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.
Artikel 6
De nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.
Artikel 7
De grenzen van de gemeenten Drunen, Heesch, Lith, Maasdonk, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Vlijmen en Vught worden gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.
a. de op te heffen gemeente Boxtel, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Boxtel;
b. de op te heffen gemeente Haaren, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Haaren;
c. de op te heffen gemeente 's-Hertogenbosch, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch;
d. de op te heffen gemeente Sint-Michielsgestel, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel.
a. de nieuwe gemeente Boxtel, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;
b. de nieuwe gemeente Haaren, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;
c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch voor het gebied van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;
d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.
1.
Ter uitvoering van artikel 41, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling vervallen met ingang van de datum van herindeling de gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door:
a. de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;
b. de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt of twee daarvan;
c. de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;
d. de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel of twee daarvan.
2.
In verband met het eerste lid treffen de besturen van respectievelijk de nieuwe gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel de nodige voorzieningen.
a. de nieuwe gemeente Boxtel in de plaats van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;
b. de nieuwe gemeente Haaren in de plaats van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;
c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch in de plaats van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;
d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel in de plaats van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.
Artikel 11
Ter uitvoering van artikel 44, eerste lid, en artikel 45, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:
a. de nieuwe gemeente Boxtel, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;
b. de nieuwe gemeente Haaren, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;
c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;
d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op het heffen gemeenten Berlicum, Den Dongen en Sint-Michielsgestel.
Artikel 12
Ter uitvoering van artikel 48, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling treedt:
a. de nieuwe gemeente Boxtel in de plaats van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;
b. de nieuwe gemeente Haaren in de plaats van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;
c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch in de plaats van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;
d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel in de plaats van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.
Artikel 13
Ingevolge artikel 52, tweede lid, onder a , van de Wet algemene regels herindeling worden tussentijdse raadsverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel, met de voorbereiding waarvan de op te heffen gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel worden belast.
Artikel 14
De zittingsperiode van de raadsleden die zijn gekozen bij de verkiezing, bedoeld in artikel 13, eindigt tegelijk met de zittingsperiode van de raadsleden die zijn gekozen bij reguliere verkiezingen ingevolge de Kieswet .
a. de nieuwe gemeente Boxtel, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;
b. de nieuwe gemeente Haaren, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;
c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;
d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.
a. de nieuwe gemeente Boxtel, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;
b. de nieuwe gemeente Haaren, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;
c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;
d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.
Artikel 17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 18
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 19
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant kunnen bij vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij zenden de verbeterde kaart zo spoedig mogelijk naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken.
Artikel 20
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt op de wijze als aangegeven in de Wet op het basisonderwijs de stichtings- en opheffingsnorm voor scholen voor basisonderwijs vast voor de bij deze wet betrokken gemeenten. De ingevolge de eerste volzin vastgestelde stichtings- en opheffingsnormen treden in de plaats van de voor de betrokken gemeenten in de bijlage bij de Wet op het basisonderwijs opgenomen normen. De nieuwe normen gelden met ingang van de datum van herindeling.
Artikel 21
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 september 1995
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de veertiende september 1995
De Minister van Justitie,