Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Markttoegang
+ Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen betreffende financiële ondernemingen
+ Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende specifieke categorieën financiële ondernemingen
+ Hoofdstuk 5. Marktgedrag en effectenverkeer
- Hoofdstuk 6. Zeggenschap in beursgenoteerde vennootschappen
+ Hoofdstuk 7. Handhaving
+ Hoofdstuk 8. Bijzondere prudentiële maatregelen, noodregeling en depositogarantiestelsel
+ Hoofdstuk 9. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6:14 Wet financiële markten BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Op de aan een persoon toegerekende stemgerechtigde aandelen mogen gezamenlijk niet meer stemmen uitgebracht worden dan vertegenwoordigende 5 procent van het geplaatste stemgerechtigde kapitaal van de vennootschap:
a. zolang de persoon een melding niet gedaan heeft waartoe hij ingevolge artikel 6:5 verplicht is;
b. tot vier weken nadat die melding is gedaan, indien de persoon stemgerechtigde aandelen heeft verkregen zonder de voorafgaande melding, bedoeld in artikel 6:6, derde lid, te hebben gedaan;
c. totdat de persoon zijn aandelenbezit beneden de drempel, bedoeld in artikel 6:10, heeft gebracht, of ontheffing daartoe van het bestuur en de raad van commissarissen heeft verkregen.
2.
Een persoon die voornemens is, of van wie een gelieerde partij voornemens is, een openbaar bod te doen op stemgerechtigde aandelen van een vennootschap, en de met die persoon gelieerde partijen, mogen geen vergaderingen van aandeelhouders bijeenroepen, daarin aanwezig of vertegenwoordigd zijn, noch in of buiten vergadering stemrecht op stemgerechtigde aandelen van de vennootschap uitoefenen, totdat het openbare bod overeenkomstig artikel 6:11 is uitgebracht, of met het bestuur en de raad van commissarissen is overeengekomen dat het bod anders dan overeenkomstig artikel 6:11 kan worden uitgebracht. Indien van het voornemen wordt afgezien, blijft het verbod van dit artikel van kracht tot na verloop van een jaar nadat zulks aan het bestuur schriftelijk is medegedeeld.
3.
Stemmen uitgebracht in strijd met het eerste of tweede lid zijn desondanks geldig, behoudens in het geval van schorsing, bedoeld in artikel 6:15.
4.
Voor de berekening van een door de statuten vereist quorum, worden de aandelen waarvoor vanwege het eerste of tweede lid geen stemmen mogen worden uitgebracht, aangemerkt als niet geplaatst.