{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI. Overgang vermogensbestanddelen arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen
Artikel XII. Evaluatie
Artikel XIII. Inwerkingtreding
Artikel XIV. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Wet einde toegang verzekering WAZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de toegang tot de verzekering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen te beëindigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel X
[Wijzigt de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.]
Artikel XI. Overgang vermogensbestanddelen arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen
Alle vermogenbestanddelen die door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, afzonderlijk worden beheerd en geadministreerd in de vorm van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, bedoeld in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel L, van deze wet, gaan over op het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels.
Artikel XII. Evaluatie
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Artikel XIII. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel I, onderdeel L, met betrekking tot de artikelen 76 en 77 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen terugwerkt tot en met 1 januari 2004. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
Artikel XIV. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet einde toegang verzekering WAZ.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juli 2004
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de dertiende juli 2004
De Minister van Justitie ,