{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel II. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel III. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel IV. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel V. Wijziging van de Ziektewet
Artikel VI. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel VII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel VIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XI. Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars
Artikel XII. Wijziging van de Algemene kinderbijslagwet
Artikel XIII. Wijziging van de Algemene ouderdomswet
Artikel XIV. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel XV. Wijziging van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank
Artikel XVA. Wijziging Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XVI. Inwerkingtreding
Artikel XVII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verbetering van de dienstverlening aan burgers gewenst is het wettelijk mogelijk te maken dat in de keten werk en inkomen gegevens gezamenlijk worden verwerkt en slechts eenmaal aan burgers worden gevraagd en dat er op het terrein van de informatievoorziening enige deregulering kan plaatsvinden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XVI. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XVII. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 2007
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de eenentwintigste december 2007
De Minister van Justitie ,