Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 8. Slot- en overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 6 oktober 2005 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bevoegdheidsverdeling in bijzondere wetten in overeenstemming te brengen met de Wet dualisering provinciebestuur;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]
Artikel IIa
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.]
Artikel III
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Archiefwet 1995.]
Artikel V
[Wijzigt de Mediawet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Monumentenwet 1988.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel IXa
[Wijzigt de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water.]
Artikel X
[Wijzigt de Waterleidingwet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet bodembescherming.]
Artikel XIa
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]
Artikel XIb
[Wijzigt de Wet inzake de luchtverontreiniging.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Woningwet.]
Artikel XIIIa
[Wijzigt de Belemmeringenwet Privaatrecht.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Belemmeringenwet Verordeningen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Luchtvaartwet.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Ontgrondingenwet.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Planwet verkeer en vervoer.]
Artikel XVIIa
[Wijzigt de Scheepvaartverkeerswet.]
Artikel XVIIb
[Wijzigt de Tracéwet.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Verenwet.]
Artikel XVIIIa
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wegenwet.]
Artikel XXa
[Wijzigt de Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet bereikbaarheid en mobiliteit.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet op de waterhuishouding.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet verontreiniging zeewater.]
Artikel XXVa
[Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Flora- en faunawet.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Landinrichtingswet.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet op de openluchtrecreatie.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Gezondheidswet.]
Artikel XXX
[Wijzigt de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Welzijnswet 1994.]
Artikel XXXII
[Wijzigt de Wet ambulancevervoer.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.]
1.
Deze wet heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet genomen beslissingen, ten aanzien waarvan na dat tijdstip een ander bestuursorgaan bevoegd is.
2.
In afwijking van het eerste lid vervallen besluiten tot delegatie van een bevoegdheid van provinciale staten aan gedeputeerde staten en mandaatbesluiten op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege.
3.
In afwijking van het eerste lid vervallen besluiten tot instelling van commissies als bedoeld in de artikelen 81 en 82 van de Provinciewet die op 12 maart 2005 niet aan de in die artikelen gestelde eisen voldoen, op die datum van rechtswege.
4.
Terzake van beslissingen die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn genomen, ten aanzien waarvan na dat tijdstip een ander bestuursorgaan bevoegd is, wordt het bezwaar of beroep behandeld door dat andere bestuursorgaan.
5.
Gemeenschappelijke regelingen tot het treffen waarvan na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een ander bestuursorgaan van de deelnemende provincie bevoegd is, worden met ingang van dat tijdstip geacht te zijn getroffen door dat andere bestuursorgaan.
Artikel XXXV
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXXVI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
Artikel XXXVII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 oktober 2005
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eerste november 2005
De Minister van Justitie ,