{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet deelneming Grevelingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2005.
Wet van 5 juni 1985, houdende deelneming van het Rijk aan een gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en Recreatiegebied De Grevelingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Rijk deelneemt aan een gemeenschappelijke regeling ter behartiging in onderlinge samenhang van de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het gebied van De Grevelingen, en dat het ingevolge artikel 41, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen noodzakelijk is de deelneming door het Rijk aan zulk een regeling alsmede de gevolgen daarvan bij wet te regelen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, genaamd Natuur- en Recreatiegebied De Grevelingen - verder te noemen het lichaam - wordt gevormd.
Artikel 2
Uittreding door het Rijk uit de in artikel 1 bedoelde gemeenschappelijke regeling alsmede medewerking door het Rijk aan de opheffing daarvan geschiedt bij een wet, die mede de gevolgen hiervan regelt.
Artikel 3
De kosten van het tot stand brengen van de algemene voorzieningen in het gebied waarop de in artikel 1 bedoelde gemeenschappelijke regeling van toepassing is komen ten laste van het Rijk.
Artikel 4
Een nadelig saldo der rekening van baten en lasten van het lichaam komt voor 60 procent ten laste van het Rijk.
Artikel 5
Deze wet kan worden aangehaald als "Wet deelneming Grevelingen".
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 5 juni 1985
De Minister van Landbouw en Visserij,
De Minister van Financiën,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de vijfentwintigste juli 1985
De Minister van Justitie a.i.,