Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
+ Tweede hoofdstuk. Van het buitengewoon pensioen van de deelnemers aan het verzet
+ Derde hoofdstuk. Van het pensioen der nagelaten betrekkingen
+ Vierde hoofdstuk. Van de Buitengewone Pensioenraad
+ Vijfde hoofdstuk. Van de aanvraag en de toekenning
+ Zesde hoofdstuk. Van ingang en einde der buitengewone pensioenen
- Zevende hoofdstuk. Van de welvaartsvastheid der buitengewone pensioenen
+ Hoofdstuk 7A. De garantietoeslag
+ Hoofdstuk 7B. De toeslag inkomensafhankelijke premie
+ Achtste hoofdstuk. Bijzondere bepalingen aan alle buitengewone pensioenen en garantietoeslagen gemeen
+ Negende hoofdstuk. Van het indienen van een bezwaarschrift en van beroep
+ Tiende hoofdstuk. Van herziening van gegeven beschikkingen
+ Elfde hoofdstuk. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 31
Voor de toepassing van artikel 31a en van de tot uitvoering daarvan genomen besluiten worden verstaan onder:
a. pensioenbedragen: de aan artikel 2, eerste lid, ontleende pensioenen, vermeerderd met de toeslag krachtens de Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966 , vóórdat het bepaalde in de artikelen 12, onderscheidenlijk 20 en 29a daarop is toegepast;
b. grondslagen, welke voor toepassing van artikel 12, tweede lid, gelden voor de verrekening van inkomsten met het buitengewoon pensioen: de krachtens het bepaalde in de Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966 verhoogde grondslagen;
c. maxima, bedoeld in de artikelen 17, e, f en g, 18, eerste lid en 19, eerste lid: de krachtens het bepaalde in de Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966 fictief verhoogde maxima.
1.
Het buitengewoon pensioen of de garantietoeslag wordt door de Sociale verzekeringsbank aangepast overeenkomstig de normen en voorwaarden waarmee het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ingevolge artikel 14 van die wet wordt herzien.
2.
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b, eerste lid, onder a, worden door Onze Minister, naar gelang de grondslagen waarvan zij zijn afgeleid, aangepast overeenkomstig de normen en voorwaarden waarmee het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ingevolge artikel 14 van die wet wordt herzien.
3.
Bij de aanpassing, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgegaan van het laatst vastgestelde dan wel overeenkomstig het eerste lid aangepaste buitengewoon pensioen of van de laatst vastgestelde dan wel overeenkomstig het eerste lid aangepaste garantietoeslag.
4.
De aanpassing, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
5.
Het aangepaste buitengewoon pensioen of de aangepaste garantietoeslag, bedoeld in het vierde lid, wordt betaald bij de eerstvolgende betaling nadat de aanpassing heeft plaatsgevonden.
1.
Indien artikel 31atoepassing heeft gevonden worden bedoeld met:
a. pensioenbedragen: de krachtens dat artikel verhoogde of verlaagde bedragen;
b. grondslagen, welke voor de toepassing van artikel 12, tweede lid, gelden voor de verrekening van inkomsten met het buitengewoon pensioen: de in artikel 31, onder b, bedoelde grondslagen, welke, overeenkomstig het in artikel 31avoor de pensioenbedragen bepaalde, fictief zijn herzien;
c. maxima, bedoeld in de artikelen 17, e , f en g , 18, eerste lid en 19, eerste lid: de in artikel 31, onder c, bedoelde maxima, welke overeenkomstig het in artikel 31avoor de pensioenbedragen bepaalde, fictief zijn herzien.
2.
De pensioenbedragen alsmede de bedragen van de grondslagen en de maxima, bedoeld in het eerste lid, worden naar boven afgerond tot hele euro’s.