Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
+ Tweede hoofdstuk. Van het buitengewoon pensioen van de deelnemers aan het verzet
- Derde hoofdstuk. Van het pensioen der nagelaten betrekkingen
+ Vierde hoofdstuk. Van de Buitengewone Pensioenraad
+ Vijfde hoofdstuk. Van de aanvraag en de toekenning
+ Zesde hoofdstuk. Van ingang en einde der buitengewone pensioenen
+ Zevende hoofdstuk. Van de welvaartsvastheid der buitengewone pensioenen
+ Hoofdstuk 7A. De garantietoeslag
+ Hoofdstuk 7B. De toeslag inkomensafhankelijke premie
+ Achtste hoofdstuk. Bijzondere bepalingen aan alle buitengewone pensioenen en garantietoeslagen gemeen
+ Negende hoofdstuk. Van het indienen van een bezwaarschrift en van beroep
+ Tiende hoofdstuk. Van herziening van gegeven beschikkingen
+ Elfde hoofdstuk. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 15 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien de deelnemer aan het verzet het leven heeft verloren in verband met het verzet, dan wel is overleden aan de gevolgen van verwonding, verminking, ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 4, ontstaat voorts recht op buitengewoon pensioen voor:
a. elk kind dat in familierechtelijke betrekking stond tot de overledene; voorts onder de voorwaarden in artikel 18 gesteld, voor:
b. elk ander kind, ten behoeve van hetwelk aan de overledene onderhoudsplicht krachtens het Burgerlijk Wetboek was opgelegd of ten behoeve van hetwelk de overledene een zodanige onderhoudsplicht had erkend;
c. de ouders, of bij ontstentenis van deze, de grootouders van de overledene, indien deze hun kostwinner was;
d. elk ouderloos kleinkind van de overledene, indien deze deszelfs kostwinner was;
e. de schoonouders van de overledene, indien deze hun kostwinner was.
2.
Eveneens recht op buitengewoon pensioen heeft elk kind dat in familierechtelijke betrekking stond tot een deelnemer aan het verzet, die is overleden door andere oorzaken dan in het vorige lid bedoeld, mits de deelnemer aan het verzet op het tijdstip van zijn overlijden recht op buitengewoon pensioen ontleende aan het bepaalde in artikel 4.
3.
Recht op buitengewoon pensioen bestaat voor de kinderen, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en d, alsmede voor de kinderen, bedoeld in het tweede lid, zolang zij beneden de leeftijd van eenentwintig jaren en niet gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn en voor de schoonouders, bedoeld in het eerste lid onder e, zolang de overledene, ware hij nog in leven, als behuwdkind jegens hen onderhoudsplichtig zou zijn geweest.
4.
Voor de toepassing van deze wet worden met de in het eerste lid, onder a, bedoelde kinderen gelijkgesteld kinderen, die op het tijdstip van het overlijden op kosten van de deelnemer aan het verzet werden opgevoed en na diens overlijden geen kostwinner hebben.