{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten te wijzigen in verband met implementatie van Richtlijn nr 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 februari 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (PbEG L 105);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel III
Na de inwerkingtreding van deze wet berust:
a. het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie op de artikelen 13.1, tweede lid, 13.2, derde lid, 13.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet;
b. het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie op de artikelen 3.10, vierde lid, onderdeel a, en 13.4, derde lid, van de Telecommunicatiewet;
c. het Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie op de artikelen 13.2, derde lid en 13.5, vierde lid, van de Telecommunicatiewet.
Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel V
Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat deze wet gedurende een in dat besluit te bepalen periode, doch niet langer dan tot 15 maart 2009, niet van toepassing is op de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten, voor zover het betreft het genereren of verwerken van gegevens in het kader van de verlening van toegang tot internet, e-mail over het internet en internettelefonie.
Artikel VI
Deze wet wordt aangehaald als: Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Tavarnelle, 18 juli 2009
De Minister van Justitie,
De Minister van Economische Zaken a.i.,
Uitgegeven de dertigste juli 2009
De Minister van Justitie,